Lương cơ sở có thể tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng vào năm 2020

(CAO) Nếu mức tăng lương được Quốc hội tán thành thì mức lương cơ sở năm 2020 sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại 110.000 đồng (hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng).

Lên đầu trang Thống kê