Nội dung Báo CATP ngày 22-7-2017: Chưa ra tù đã lên kế hoạch buôn “hàng trắng”

Gặp nhau trong tù, bộ ba cùng bàn tính kế hoạch buôn án ma túy. Ngày ra trại, người về phương Bắc kẻ lưu lạc trời Nam, cả bọn lập thành đường dây buôn “hàng trắng” như kế hoạch đã định với những chuyến hàng xuyên Bắc - Nam.