Thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công bố

(CAO) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với 26 di sản.

Lên đầu trang