Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Công an nhân dân

(CAO) Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng có ý nghĩa quyết định thắng lợi mọi mặt công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Lên đầu trang