Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội

Thứ Tư, 09/08/2017 12:01

|

(CAO) Ngày 08/8/2017, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương (TW) tổ chức Hội thảo khoa học "Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII". Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TW đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đồng chí: TS. Uông Chu Lưu, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên TW Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; PGS.TS Trần Quốc Cường, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk...; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ và đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Trên lĩnh vực bảo đảm ANTT, những năm qua, Bộ Công an đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành TW và cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai nghiêm túc chủ trương kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh (QPAN), đối ngoại và đã thu được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp...

Để góp phần nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề mới trong chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với QPAN, đối ngoại đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và đề xuất nội dung, biện pháp thực hiện chủ trương này, Bộ Công an phối hợp với Hội đồng Lý luận TW tổ chức Hội thảo khoa học “Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII”.

Nhằm đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với Hội thảo, với tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ và dân chủ, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn quan điểm của Đảng về kết hợp giữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Nghiên cứu làm rõ những nội dung cơ bản trong quan điểm của Đảng về kết hợp giữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; trong đó, tập trung vào các vấn đề mới và những vấn đề cấp bách đang đặt ra hiện nay.

Thượng tướng, PGS.TS, Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TW đồng chủ trì tham luận

­­Đánh giá thực trạng kết hợp nhiệm vụ bảo vệ ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các bộ, ngành và địa phương trong thời gian qua; xác định những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Dự báo tình hình và đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục quán triệt và thực hiện quan điểm của Đảng về kết hợp giữa nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong thời gian tới. Kiến nghị một số vấn đề lý luận cần bổ sung, phát triển nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng tiếp tục hoàn thiện quan điểm chỉ đạo các nhiệm vụ trên đây phù hợp với tình hình mới.

Tại Hội thảo, dưới sự điều hành của Thượng tướng, PGS.TS, Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an và GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TW, các đại biểu đã sôi nổi tham luận, đi sâu vào phân tích, luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, nội dung cơ bản của việc kết hợp giữa bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đi sâu phân tích, đánh giá các yếu tố tác động; làm rõ thực trạng việc kết hợp trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; đưa ra một số giải pháp, kiến nghị có cơ sở khoa học và có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả việc kết hợp trong bối cảnh mới...

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội thảo

Kết luận Hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trong những năm qua, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và với các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm ANTT, quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CAND đã kề vai, sát cánh cùng với Quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại.

Trong quá trình thực hiện các mặt công tác, lực lượng CAND đã chú trọng đến việc kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm ANTT với các nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Các mặt công tác Công an luôn chú trọng đến yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Để tăng cường, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về quan điểm kết hợp giữa bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Phải coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên các cấp, các ngành, các đoàn thể, các thành phần kinh tế, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Giải quyết tốt mối tương quan giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm QPAN, sao cho mỗi bước phát triển kinh tế, xã hội là một bước tăng cường tiềm lực QPAN; đồng thời, QPAN phải tạo điều kiện thuận lợi, không làm ảnh hưởng quá trình hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội thảo

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ hơn nữa yêu cầu bảo đảm QPAN trong quy hoạch, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, nhất là các địa bàn chiến lược, khu vực biển, đảo, biên giới; các lĩnh vực kinh tế quan trọng như tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông, môi trường, nông - lâm - ngư nghiệp. Đồng thời phải quan tâm hơn đến phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật để việc kết hợp ANTT với quốc phòng, đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, quốc phòng trong các lĩnh vực đối ngoại, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Có cơ chế chặt chẽ trong việc thẩm định, đánh giá tác động về ANTT từ các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nhất là đối với các dự án kinh tế, xã hội lớn tại các địa chiến lược và các vùng biên giới, hải đảo; không để xảy ra những sơ hở, thiếu sót, gây hậu quả nghiêm trọng về ANTT...

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức về QPAN, trước hết tập trung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ trì ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ TW đến cơ sở với nội dung, hình thức phù hợp, thiết thực với mỗi loại đối tượng nhằm nâng cao cả nhận thức, kiến thức, cũng như kinh nghiệm, kỹ năng tổ chức triển khai việc kết hợp trên thực tế.

Đại biểu dự Hội thảo quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Đồng chí Bộ trưởng cũng lưu ý, bên cạnh những nội dung quan trọng đã đạt được, Hội thảo cũng đã gợi ra những vấn đề về lý luận và thực tiễn cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Bộ Công an giao Hội đồng Lý luận của Bộ tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan để vận dụng cụ thể vào thực tiễn bảo vệ ANTT và bổ sung phát triển lý luận CAND.

*Cũng trong khuôn khổ Hội thảo khoa học "Kết hợp nhiệm vụ bảo đảm ANTT với quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội", được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Hội đồng lý luận TW, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "một miếng khi đói bằng một gói khi no", Ban Tổ chức Hội thảo đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại do lũ lụt gây ra.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang