Báo chí Công an nhân dân xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng

Thứ Năm, 22/06/2017 16:05

|

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng: "Báo chí Công an nhân dân xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng”. Báo Công an TP.HCM trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

Báo chí Cách mạng Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 92 năm, xây dựng và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã khẳng định được vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; không chỉ trở thành công cụ sắc bén tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo chí Cách mạng Việt Nam còn là diễn đàn xã hội rộng lớn của nhân dân.

Là một bộ phận của Báo chí Cách mạng Việt Nam, Báo chí Công an nhân dân (CAND) không ngừng trưởng thành về mọi mặt, có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; là diễn đàn trao đổi, học tập nâng cao trình độ lý luận, chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ CAND; là cầu nối giữa lực lượng CAND với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự; là phương tiện cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cùng với báo chí cả nước, Báo chí CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, làm cho hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, lý tưởng cộng sản và những giá trị trong truyền thống, văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa thế giới chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

Trong công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, Báo chí CAND đã thường xuyên mở các chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết mang tính chiến đấu cao để phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu cáo Việt Nam trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, phản động; qua đó, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và những thành tựu của đất nước đạt được qua hơn 30 năm đổi mới.

Đồng thời, chủ động đấu tranh, phê phán mạnh mẽ tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, góp phần tích cực ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền có hiệu quả về nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại, các vấn đề về chủ quyền biển đảo, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước.

Báo chí CAND luôn bám sát và phản ánh sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cổ vũ các nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều vấn đề mới nổi lên trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự được nghiên cứu luận giải kịp thời, dựa trên cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất được biện pháp xử lý hiệu quả. Những bài viết nghiên cứu, trao đổi trên các tạp chí của lực lượng Công an mang tính khoa học và thực tiễn cao, không chỉ có tác dụng nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, mà còn góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sỹ Công an.

Với các thể loại phong phú từ chính luận, nghiên cứu, trao đổi đến phóng sự, điều tra… Báo chí CAND đã trở thành diễn đàn có uy tín thu hút đông đảo cộng tác viên là các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học tham gia trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, như: Phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận an ninh nhân dân; bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Báo chí CAND đã phát huy được vai trò của mình trong công tác nghiên cứu, thông tin lý luận, góp phần luận giải, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, biện pháp, đối sách đấu tranh với các thế lực thù địch, bọn tội phạm.

Trong lĩnh vực xây dựng lực lượng, Báo chí CAND đã tập trung tuyên truyền việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII); phát hiện, biểu dương kịp thời các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong CAND và toàn xã hội; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Báo chí CAND còn tham gia tích cực, có hiệu quả vào các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ Công an gặp khó khăn, trợ cấp học sinh nghèo học giỏi, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, cứu trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ… Những việc làm tình nghĩa đó đã tô đẹp thêm hình ảnh nhân văn của người cán bộ, chiến sỹ Công an, củng cố lòng tin của nhân dân với lực lượng CAND.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, Báo chí CAND vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật, nghiệp vụ. Việc tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong CAND có nơi, có lúc chưa kịp thời; vẫn còn một số bài viết phản ánh chi tiết các vụ án hình sự đã tác động không tốt đến dư luận nhân dân; các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn ít.

Hiện nay, đất nước ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Bên cạnh những mặt thuận lợi, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Cuộc đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch và các loại tội phạm trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng gay go, phức tạp. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đang đặt ra cho lực lượng CAND rất nặng nề. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thời gian tới, Báo chí CAND cần tập trung thực hiện một số vấn đề sau đây:

- Giữ vững tôn chỉ, mục đích, bảo đảm đúng định hướng chính trị của Đảng, tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp; phải thực sự là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các cuộc vận động, phong trào thi đua; thực hiện tốt chính sách, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an.

- Tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần bảo đảm sự thống nhất nhận thức và hành động của toàn lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, khẳng định tính cách mạng, khoa học, thực tiễn và tính chân lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo chí CAND phải tiếp tục tăng cường đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, phân tích và làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch nhằm tạo ra “sức đề kháng” mạnh mẽ cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân chống lại các hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Nghiên cứu làm rõ những thuận lợi, thời cơ và thách thức tác động đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm cho quần chúng nhân dân tự giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức nhiều bài viết về gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong CAND, nhất là những tấm gương dũng cảm, vượt qua khó khăn, sẵn sàng hy sinh trên mặt trận an ninh, trật tự để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của lực lượng CAND, nhất là việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh để nhân dân biết, theo dõi, giám sát và giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân, làm cho nhân dân hiểu và tin tưởng vào lực lượng CAND.

- Báo chí CAND, đặc biệt là các tạp chí cần làm tốt công tác tổ chức các bài nghiên cứu, cụ thể hóa các quan điểm mới của Đảng về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND đề ra trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thường xuyên phát hành các số chuyên đề, chuyên mục để nghiên cứu làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và đề xuất giải pháp phòng, chống; nghiên cứu luận giải, làm sáng tỏ những vấn đề mới nổi lên trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng, hoàn thiện lý luận CAND.

- Cơ quan chủ quản báo chí, cần quan tâm làm tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện định hướng tuyên truyền, chỉ đạo hoạt động của các báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh do mình phụ trách. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên cả về nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; có các biện pháp quản lý cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi sai phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân có tác phẩm, bài viết hay, có giá trị phục vụ công tác bảo vệ an ninh, trật tự; tiếp tục đổi mới về hình thức thể hiện, phương thức hoạt động để Báo chí CAND thực sự gần gũi với quần chúng nhân dân, đi vào thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang