Về luận điệu cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không thực tâm chống tham nhũng

(CAO) Trong những năm qua, để xuyên tạc chủ trương chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là quyết tâm mạnh mẽ từ người đứng đầu cao nhất của Đảng và Nhà nước, các thế lực thù địch đã không ngừng xuyên tạc công cuộc này. Họ cho rằng thực chất cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay chẳng qua chỉ là cuộc đấu đá nội bộ giữa phe này và phe khác (!?). Rằng Đảng cộng sản Việt Nam không thể chống tham nhũng vì Việt Nam chỉ do một đảng duy nhất lãnh đạo, rằng chỉ có một đảng thì không thể có dân chủ và vì vậy không thể chống được tham nhũng, lãng phí, quan liêu (?!).

Lên đầu trang