31 ĐBQH không thể hiện chính kiến về xử lý tài sản bất minh

Thứ Năm, 15/11/2018 13:15

|

(CAO) Kết quả tổng hợp ý kiến ĐBQH về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) cho thấy, cả 2 phương án về xử lý tài sản bất minh đều không được quá nửa đại biểu QH đồng tình.

Phiếu xin ý kiến được gửi đi ngày 2-11 với 2 nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau về Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập (Điều 30 dự thảo Luật) và Xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc (Điều 52 dự thảo Luật). 

Chưa "chốt" được phương án xử lý tài sản bất minh

Trong số 456 phiếu được phát đi để xin ý kiến về xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc (Điều 52) có 209 ý kiến tán thành phương án xem xét, giải quyết tại Toà án, chiếm 45,93% số đại biểu tham gia cho ý kiến và 43,09% tổng số ĐBQH.

Một phiên họp của kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV

Theo phương án này, việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ do Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đề nghị Tòa án xem xét, quyết định. Phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc sẽ được thu hồi cho Nhà nước.

156/456 ý kiến đại biểu, chiếm 34,21% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 32,16% tổng số ĐBQH) tán thành với phương án thu thuế thu nhập cá nhân. Theo đó, trường hợp kết luận tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc và cơ quan có thẩm quyền không chứng minh được tài sản, thu nhập do vi phạm pháp luật mà có thì Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chuyển vụ việc cho cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền yêu cầu thu thuế thu nhập cá nhân đối với phần tài sản, thu nhập tăng thêm của người có nghĩa vụ kê khai giải trình không hợp lý về nguồn gốc theo quy định của pháp luật về thuế.

Ngoài ra, 40/456 ý kiến đại biểu, chiếm 8,77% số đại biểu tham gia cho ý kiến (8,24% tổng số ĐBQH) đề nghị giữ như quy định của Luật PCTN hiện hành. Như thế, nếu cơ quan nhà nước chứng minh được tài sản do vi phạm pháp luật, tội phạm mà có thì thu hồi hoặc tịch thu sung công; nếu chứng minh được dấu hiệu trốn thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật về thuế.

13 ý kiến tán thành với việc cần thiết phải xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc, nhưng còn băn khoăn với các phương án của dự thảo Luật; 1 ý kiến ĐBQH đề nghị giao cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập tịch thu tài sản, thu nhập giải trình không hợp lý về nguồn gốc.

Một ý kiến ĐBQH đề nghị Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập nếu xác định tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được hợp lý về nguồn gốc thì chuyển tài liệu sang cơ quan điều tra để xử lý. 2 ý kiến đề nghị ban hành và áp dụng đồng bộ với Luật Đăng ký tài sản; 3 ý kiến đề nghị tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để có phương án khả thi trước khi thông qua; 1 ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết phù hợp với từng thời kỳ.

31 ĐBQH (chiếm 6,39% tổng số ĐBQH) không thể hiện chính kiến của mình.

Giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản thu nhập?

Lấy ý kiến về cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, Ban Thư ký tổng hợp được 330/456 ý kiến tán thành với phương án 1 là giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước. Lượng ý kiến này chiếm 72,36% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 68,04% tổng số ĐBQH).

Cụ thể, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của những người kê khai còn lại công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước do mình quản lý. Các cơ quan khác và tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người kê khai công tác trong cơ quan, tổ chức mình.

83/456 ý kiến đại biểu, chiếm 18,24% số đại biểu tham gia cho ý kiến (chiếm 17,11% tổng số ĐBQH) tán thành với phương án 2 là giao cho Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên công tác tại tất cả các cơ quan, tổ chức ở cả trung ương và địa phương.

Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, đơn vị phụ trách tổ chức, cán bộ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương nơi không có Cơ quan thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của các đối tượng còn lại.

Ngoài ra, có 7 ĐBQH đề nghị giữ như quy định của Luật PCTN hiện hành; 6 vị tán thành với phương án 1 nhưng đề nghị phải có cơ quan độc lập kiểm soát tài sản, thu nhập của đối tượng kê khai công tác tại Thanh tra Chính phủ; 1 ý kiến tán thành với phương án 2 nhưng đề nghị giao cho thanh tra huyện kiểm soát tài sản, thu nhập của những người có nghĩa vụ kê khai công tác tại xã, phường, thị trấn để bảo đảm tính khả thi. 5 ý kiến khác đề nghị thành lập cơ quan độc lập thuộc Quốc hội hoặc giao cho Ủy ban Tư pháp thực hiện.

Cũng liên quan đến thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra Chính phủ, 1 ĐBQH đề nghị chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, phê chuẩn; 3 ý kiến đề nghị chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người giữ chức vụ từ thứ trưởng và tương đương trở lên công tác tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và doanh nghiệp nhà nước; 3 ý kiến ĐBQH đề nghị chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên.

Ba đại biểu đề nghị chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập của những người công tác tại các Bộ, ngành ở trung ương; 3 ý kiến đề nghị ngoài các Bộ, ngành thì chỉ kiểm soát tài sản, thu nhập đối với những chức danh do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý công tác ở địa phương; còn các chức danh khác do Cơ quan thanh tra tại các Bộ, ngành, cấp tỉnh tiến hành kiểm soát.

11 ĐBQH (chiếm 2,27% tổng số ĐBQH) không thể hiện chính kiến.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang