Hơn 200 nghìn tỷ cho chương trình mục tiêu quốc gia 2016 – 2020

Thứ Năm, 12/11/2015 14:33  | Hải Triều

|

(CAO) Với 88,26% số đại biểu tán thành, sáng nay (12-11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Theo Nghị quyết này, giai đoạn 2016-2020 chỉ thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị. Xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững; Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Đến năm 2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 50%, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu đặt ra là hạn chế tái nghèo, góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo; Giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1% đến 1,5%/năm. Riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo tiêu chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Về phạm vi thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ thực hiện trên toàn quốc. Tương tự, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cũng phạm vi thực hiện trên cả nước nhưng ưu tiên tập trung các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo). Các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135).

Cũng theo Nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 63.155,6 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 130.000 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỷ đồng (ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng).

Quốc hội giao Chính phủ, trong quá trình điều hành, phải tiếp tục cân đối ngân sách trung ương để có thể hỗ trợ thêm cho Chương trình và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tiếp tục rà soát 21 chương trình mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28-8-2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang