Những đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng

Thứ Tư, 12/02/2020 15:32  | Mai Loan

|

(CATP) Sáng 12-2, tại Hà Nội, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sự nghiệp cách mạng”.

Dự Hội thảo có đồng chí Vũ Khoan, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; TS Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng CAND…

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Tổng Biên tập Tạp chí CAND; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và Thiếu tướng, TS Đỗ Hồng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Quốc phòng Toàn dân.

Các đại biểu tại Hội thảo 

Báo cáo đề dẫn nêu rõ: Hội thảo là một hoạt động chính trị có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Hội thảo nhằm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, những sáng tạo vận dụng lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và đặc biệt đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước và những đóng góp của lực lượng CAND đối với sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Qua đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm về Đảng lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Trong suốt 90 năm qua, Đảng luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng CAND về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng CAND đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái phát biểu khai mạc Hội thảo

Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, lực lượng CAND đã làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh, trật tự, nhất là về những vấn đề cơ bản, chiến lược, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đẩy lùi nguy cơ, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị - xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nghiêm túc, làm rõ hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua và những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp cách mạng. Qua đó có thể khẳng định, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong những năm qua chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Mặt khác, thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân.

Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã thảo luận, đúc rút một số bài học kinh nghiệm và dự báo bối cảnh, tình hình, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập cũng như đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới…

Phát biểu kết luận tại hội thảo, thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, khẳng định: Hội thảo đã thu được nhiều kết quả, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Qua các ý kiến phát biểu đã khẳng định truyền thống 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; làm sáng tỏ và khẳng định rõ vị trí, vai trò, thành công to lớn, sự sáng tạo hiệu quả dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong từng giai đoạn cách mạng; làm rõ những đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng qua các thời kỳ lịch sử.

Qua đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm về Đảng lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới...

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang