Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM nhiệm kỳ XI (2015 - 2020):

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Thứ Năm, 30/07/2015 14:33  | Mai Loan thực hiện

|

(CATP) Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Phóng viên Báo CATP đã trao đổi với thượng tá Phan Đức Tuấn, Phó trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - Công an TPHCM về vấn đề này.

- Phóng viên: Thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho Thành ủy, UBND và Đảng ủy Ban giám đốc CATP nhiều giải pháp góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như thế nào thưa đồng chí?

+ Thượng tá Phan Đức Tuấn: Với chức năng là cơ quan tham mưu, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác tham mưu cho Đảng ủy - Ban giám đốc CATP triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề về phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong việc phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn dân cư; phát động phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

Thượng tá Phan Đức Tuấn

Chúng tôi cũng thường xuyên phổ biến, biên soạn các tài liệu và thông báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới nổi lên để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch được ký kết về ANTT; tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm tạo ra thế trận an ninh vững chắc, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ngay tại cơ sở.

- Để thu hút toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, lực lượng công an đã tổ chức thực hiện như thế nào tại các phường xã, thị trấn cũng như trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, thưa đồng chí?

+ Xác định việc thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, CATP đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị và công an quận huyện, phường xã, thị trấn củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; các gương điển hình, mô hình tiên tiến.

Thông qua các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT để tuyên truyền, vận động được các đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự bằng nhiều hình thức đa dạng.

Trao giấy khen của CATP cho tập thể và cá nhân Trường Đại học KHXH&NV về thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao cảnh giác, ý thức trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia; phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT, không có ma túy, tệ nạn xã hội; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; vận động người phạm tội tự thú, tự báo; thu hồi vũ khí, hung khí, vật liệu nổ; phòng chống cháy nổ và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang