Nộp toàn bộ tiền bán nhà đất của Bộ Công an vào tài khoản tạm giữ

Thứ Ba, 08/03/2016 10:29

|

(CAO) Toàn bộ số tiền được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Công an làm chủ tài khoản.

Theo Quyết định quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành, các khoản thu được từ việc sắp xếp nhà, đất tại các đơn vị thuộc Bộ Công an, gồm: Tiền thu từ bán nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tiền thu từ chuyển mục đích sử dụng đất sử dụng vào mục đích an ninh (đất an ninh) sang sử dụng vào mục đích khác; tiền bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất an ninh sang sử dụng vào mục đích khác. Toàn bộ số tiền thu được nêu trên được nộp vào tài khoản tạm giữ mở tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Công an làm chủ tài khoản.

Bộ Công an sử dụng số tiền thu được nêu trên cho chi trả các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất, gồm: kiểm kê, đo vẽ nhà, đất, xác định giá, thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá... chi phí khác có liên quan. Số tiền còn lại sau khi đã chi trả cho các chi phí liên quan đến xử lý nhà, đất được sử dụng cho đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, doanh trại theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định kỳ hàng quý, Bộ Công an thông báo số thu, số chi, số dư trên tài khoản tạm giữ từ sắp xếp nhà, đất gửi để Bộ Tài chính theo dõi, tổng hợp.

Kết thúc mỗi năm tài chính, trước ngày 31-12, Bộ Công an tổng hợp tình hình thu, chi và việc sử dụng tiền trên tài khoản tạm giữ thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong lĩnh vực an ninh gửi Bộ Tài chính để thực hiện hạch toán thu ngân sách nhà nước theo từng địa bàn phát sinh nguồn thu; hạch toán chi ngân sách qua ngân sách nhà nước đối với Bộ Công an theo quy định của pháp luật và quy định tại Quyết định này.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang