Đồng chí Tô Đại Phong- Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM:

Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp thu những ý kiến đóng góp như thế nào?

Thứ Hai, 18/01/2016 19:26

|

(CATP) Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng CSVN lần thứ XII sẽ khai mạc chính thức vào ngày 21-1-2016. Trước thềm đại hội, chúng tôi có cuộc trao đổi với đồng chí Tô Đại Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, về việc BCH Trung ương đã tiếp thu những ý kiến đóng góp như thế nào về một số vấn đề.

Phóng viên: Thưa đồng chí, một trong những nội dung quan trọng của Báo cáo chính trị là chủ đề của Đại hội XII. Đã có nhiều ý kiến đóng góp cho chủ đề đại hội. Đồng chí có thể nói rõ hơn tiếp thu của BCH TW về vấn đề này?

Đồng chí Tô Đại Phong: Có thể khẳng định, hầu hết các ý kiến nhất trí với dự thảo và cho rằng chủ đề của đại hội đã bao quát đầy đủ những vấn đề cốt lõi, định hướng đường lối phát triển đất nước trong giai đoạn tới. BCH TW Đảng đã thảo luận, thống nhất tiếp thu thay đổi cụm từ “xây dựng nền tảng để” bằng cụm từ “phấn đấu” để đặt tiêu đề của dự thảo. Vậy, báo cáo (chủ đề đại hội) là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

- Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, một số đề nghị đánh giá cụ thể và khái quát về thành tựu đạt được trong 5 năm qua. Xin đồng chí cho biết BCH TW tiếp thu vấn đề này như thế nào?

- Tiếp thu các ý kiến, TW đã điều chỉnh và thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI như sau: Nhìn tổng quát, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành quả quan trọng. Nền kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế tuy thấp hơn 5 năm trước nhưng vẫn đạt tốc độ khá và có chiều hướng phục hồi. Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được đảm bảo, đời sống nhân dân tiếp tục cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, có hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao...

- Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN. Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hoặc nên chăng đưa ra khái niệm “kinh tế thị trường kiểu Việt Nam”. BCH TW có ý kiến thế nào về vấn đề quan trọng này?

Đồng chí Tô Đại Phong

- Về vấn đề này, BCH TW Đảng khẳng định, từ Đại hội IX, Đảng ta đã xác định “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là mô hình kinh tế tổng quát trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực tiễn 30 năm đổi mới, Đảng ta nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mô hình này, đồng thời qua mỗi kỳ đại hội đã tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, từng bước nhận thức rõ hơn về kinh tế thị trường định hướng XHCN đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Tiếp thu ý kiến góp ý, TW sửa câu “Những nhận thức trên đây có giá trị định hướng lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ, cần tiếp tục cụ thể hóa phù hợp với từng giai đoạn phát triển”, thành “Những nhận thức có giá trị định hướng trên đây cần được tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa và cập nhật phù hợp với từng giai đoạn phát triển trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”.

- Trong dự thảo Báo cáo chính trị có nêu “Việc thực hiện NQ TW 4 - một số việc chưa được như mong muốn, chưa đạt được mục tiêu nghị quyết đề ra”. Xin đồng chí cho biết những đánh giá cụ thể của BCH TW về nguyên nhân, cũng như những giải pháp chính cần tập trung thực hiện trong công tác xây dựng Đảng hiện nay?

- Nguyên nhân là trong tự phê bình và phê bình tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến. Một số đồng chí chưa tự giác nhìn nhận đúng mức khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao phụ trách. Tập thể lãnh đạo, người đứng đầu ở một số nơi chưa gương mẫu thực hiện nghị quyết, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và có giải pháp đủ mạnh để làm chuyển biến tình hình ở địa phương, đơn vị. Việc kiểm điểm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong một số vấn đề như suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chạy chức, chạy tội, tham nhũng, lợi ích nhóm... vẫn chưa làm rõ thực chất, mức độ nghiêm trọng, xảy ra ở đâu, ai chịu trách nhiệm. Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện nghị quyết có lúc, có nơi chưa đầy đủ, kịp thời, chưa định hướng được dư luận. Trong khi đó, một số địa phương, đơn vị còn buông lỏng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, 5 năm tới, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên bằng nhiều hình thức. Tập trung chấn chỉnh, quản lý thông tin trên internet, các mạng xã hội và blog cá nhân. Các cấp ủy chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp mình phù hợp với Nghị quyết Đại hội XII. Trong đó, chú ý vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của tập thể với cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong công tác nói chung, nhất là công tác cán bộ. Kiên quyết, kịp thời đấu tranh có hiệu quả những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 10-2015)

Đồng thời, đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là người đứng đầu theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí, sắp xếp cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở cấp tỉnh không là người địa phương. Quy định rõ cơ chế kê khai, công khai và kiểm tra xác minh kê khai về thu nhập, tài sản của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp. Qua đó, tăng cường khả năng giám sát của nhân dân để đảm bảo tính minh bạch nhằm phòng ngừa tham nhũng.

- Bên cạnh các nội dung văn kiện, cán bộ đảng viên và nhân dân đều quan tâm tới việc bầu BCH TW nhiệm kỳ mới. Xin đồng chí cho biết rõ hơn những điểm mới trong dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội XII đã được BCH TW thông qua tại Hội nghị BCH TW lần thứ 13?

- Đối với dự thảo quy chế bầu cử, BCH TW Đảng đã thống nhất bổ sung một số nội dung, gồm: đưa quy định về ứng cử và đề cử thành chương riêng, có quy định về số dư tối đa và Đoàn chủ tịch có trách nhiệm lấy phiếu xin ý kiến đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử tại đại hội trong trường hợp danh sách bầu cử gồm danh sách do BCH TW khóa XI đề cử và danh sách đề cử, ứng cử tại đại hội nhiều hơn số dư tối đa so với lượng cần bầu. Ngoài ra, Ban kiểm phiếu cũng được thành lập ngay sau thủ tục ứng cử, đề cử.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Bình luận (1)

Tại sao đảng k xây dựng 1 trang web mở để người dân có thể đề bạt những thắc mắc trực tiếp từ đó tổng hợp lại những vấn để nóng bỏng nhất để giải quết mà cứ trông đợi vào những văn bản đi vòng vo nhỉ?

Hoàng Văn Điệu - Chủ Nhật, 03/04/2016, 04:31 Trả lời | Thích
Lên đầu trang