Tổng Bí thư phê bình thói nói nhiều, làm ít, nói trái với nghị quyết, phương hướng, đường lối của Đảng

Thứ Ba, 19/04/2016 19:53

|

(CAO) Sáng 19/4, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với sự tham dự của gần 1.400 đại biểu.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội; các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Trung ương; các báo cáo viên Trung ương; thường trực tỉnh ủy, báo cáo viên chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức nhằm giúp các đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII đưa ra. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết. Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết phải gắn liền với đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái,... Qua đó, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị, lần đầu tiên Hội nghị có quy mô lớn toàn quốc với gần 1.400 đại biểu dự Hội nghị. Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị, đồng thời quyết định triệu tập Hội nghị toàn quốc với tất cả các cán bộ chủ chốt tham dự.

Tổng Bí thư đã điểm lại những kết quả đạt được tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Trong đó nhấn mạnh, thành công của Đại hội là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc và một lần nữa khẳng định vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế. Đại hội đã xác định được chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng trong thời gian tới với những giải pháp cụ thể. Đại hội đã đạt được những thành công trong công tác nhân sự, bầu một lần đủ số lượng với tỷ lệ phiếu cao; số lượng thư, điện chúc mừng của các nước gửi tới chúc mừng Đại hội nhiều nhất từ trước tới nay…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội thành công, Văn kiện đã có, vấn đề bây giờ thực hiện làm sao? Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, hay nhưng chậm đi vào cuộc sống. Thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, nói trái với cả nghị quyết, nói trái với cả phương hướng, đường lối của Đảng.

Chúng ta cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết để góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần bám sát vào mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương.

Cụ thể, cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng. So sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể cũng như trong hoạt động lãnh đạo đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới; hiểu đúng những nội dung chủ yếu của các lĩnh vực cụ thể đã được trình bày trong các văn kiện, nhất là phương hướng, nhiệm vụ để chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, các cấp ủy tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiện Nghị quyết Đại hội XII cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kết hợp với việc thực hiện các nghị quyết Đại hội đảng bộ ở tại địa phương, đơn vị mình. Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai cần kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, khắc phục bệnh hình thức, học qua loa, học cho xong,… Đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, đánh giá đi vào thực chất mức độ nhận thức của học viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết và năng lực vận dụng Nghị quyết của cán bộ, đảng viên, địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trong thảo luận và viết thu hoạch, cần nêu đề xuất các giải pháp cụ thể nhắm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên ở địa phưng, đơn vị, cơ quan mình.

Với các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, Tổng Bí thư đề nghị, cần căn cứ vào nội dung của Nghị quyết để xây dựng dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, triển khai Nghị quyết Đại hội XII, khẩn trương cập nhật, bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng cụ thể.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền, hiểu biết về Nghị quyết Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sẽ đạt được kết quả tốt, làm cơ sở để việc học tập, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thành công.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu được nghe giới thiệu về “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng”; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020”.

Sau đó, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch.

Bình luận (0)

Lên đầu trang