10 Bộ ngành, địa phương chưa giải ngân đầu tư công nguồn vốn nước ngoài

(CAO) Có 54 địa phương và 10 Bộ có tỷ lệ giải ngân dưới 50%, trong đó 6 Bộ và 4 địa phương có tỷ lệ giải ngân 0%. Bộ Tài chính kiến nghị huỷ bỏ số không giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công. Các Bộ ngành, địa phương chủ động bố trí đủ KHV 2023 để thực hiện dự án.

Lên đầu trang