Công an TPHCM: Triển khai tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp

Thứ Tư, 03/06/2020 14:54  | Lê Bình

|

(CATP) Phòng Tham mưu Công an TPHCM vừa triển khai đến các phòng/ban và công an quận/huyện các nội dung tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ XIII của Đảng theo chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, các nội dung tuyên truyền chia làm 3 đợt, căn cứ theo thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đợt 1, từ tháng 5-2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI và các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đợt 2, từ sau đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI của Đảng bộ TP.HCM và các đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, các đơn vị phải tuyên truyền cho CBCS, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân quyết tâm phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các câp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin nhân dân đối với Đảng, với chế độ, tăng cường công tác thông tin đới ngoại trên báo chí làm cho nhân dân các nước trên thế giới và cộng đồng quốc tế hiểu được chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu trong văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

Phê phán các thế lực thù địch, phần từ cơ hội chính trị lợi dụng việc góp ý dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần từ cơ hội đối với đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng.

Để thực hiện mục đích trên, yêu cầu công tác tuyên truyền phải cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, đặc biệt đối với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm; chủ động cập nhật, bám sát tiến độ quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII.

Tuyên truyền cần đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả tạo sức lan toả trong toàn Đảng và toàn xã hội. Định hướng góp phần tổ chức tốt, động viên học tập được trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về các phng trào thi đua yêu nước, cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và đại hội XII của Đảng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội Đảng bộ các cấp và đại hội XIII của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang