Bổ sung 14.620 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Thứ Năm, 30/09/2021 19:00

|

(CAO) Các cơ quan chức năng được giao giám sát, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết về việc bổ sung dự phòng ngân sách trung ương từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, UBTVQH quyết định bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 số tiền 14.620 tỷ đồng từ nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 để chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

14.620 tỷ đồng được bổ sung cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Nguồn này gồm 7.420 tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2021 cắt giảm kinh phí thường xuyên các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu năm 2021 là 4.960 tỷ đồng; tiết kiệm 50% kinh phí hội nghị, công tác phí, 10% chi thường xuyên khác còn lại và cắt giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 đã giao các Bộ, cơ quan trung ương là 2.460 tỷ đồng); giảm chi trả nợ lãi so với dự toán của ngân sách trung ương năm 2021 là 4.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ cũng được chuyển nguồn sang năm 2021 là 4.540 tỷ đồng, trong đó sử dụng để tiếp tục hỗ trợ các địa phương thực hiện chính sách là 1.540 tỷ đồng và cắt giảm kinh phí còn dư là 3.000 tỷ đồng.

Để thực hiện Nghị quyết, UBTVQH giao Chính phủ sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 được bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thường vụ Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Trước đó, tại phiên họp thứ 3 của UBTVQH, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đã trình UBTVQH xem xét, quyết định sử dụng 14.620 tỷ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của NSTW năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng NSTW năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang