Năm thành phố lớn đẩy mạnh thi đua và hợp tác

Thứ Hai, 29/07/2019 15:22

|

(CAO) Ngày 29/7, UBND TP.Hà Nội (đơn vị Cụm phó Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương) đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua sáu tháng đầu năm 2019 của Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh).

Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà và đại diện lãnh đạo năm thành phố cùng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, xác định rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh nên lãnh đạo các địa phương thuộc Cụm thi đua năm thành phố trực thuộc Trung ương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố trong những năm qua, nhất là trong sáu tháng đầu năm 2019, đã đạt được kết quả đáng khích lệ, các phong trào thi đua đã từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Cùng với các phong trào thi đua có tính truyền thống, nhiều phong trào thi đua mang tính chuyên đề cũng được kết hợp triển khai có hiệu quả. Sự đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua của các thành phố đã góp phần tạo ra khí thế thi đua mới, đồng bộ và rộng khắp.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đoàn thể và nhân dân các thành phố, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội sáu tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tưởng Chính phủ phát động, mỗi thành phố đã xây dựng ban hành các nghị quyết, quyết định, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 các thành phố có số xã và huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt tỷ lệ kế hoạch đề ra, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

Về thực hiện phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", năm thành phố đã phát động thi đua với phương châm "ba đồng hành, năm hỗ trợ" đối với doanh nghiệp. Kết quả là trong sáu tháng đầu năm 2019 số doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới của năm thành phố đã tăng lên đáng kể.

Bên cạnh đó, các thành phố còn tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và giải pháp trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ của từng thành phố cụ thể như: TP.Hồ Chí Minh với chủ đề “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội”; Hà Nội với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Hải Phòng với chủ đề “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”; Đà Nẵng với chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; Cần Thơ với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thanh Mẫn cho rằng công tác thi đua cần luôn đổi mới, hiệu quả hơn theo tinh thần “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị năm thành phố đặc biệt quan tâm phát động thi đua trong công tác cải cách hành chính, thủ tục đơn giản nhất để phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng quản lý, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Ông đề nghị năm thành phố cần tăng cường học tập, trao đổi kinh nghiệm, các mô hình tốt, cách làm hay; phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua nhất là cán bộ, công chức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, phấn đấu theo như chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ “kết quả năm 2019 phải gấp đôi 2018”...

Để công tác thi đua, khen thưởng của các thành phố cũng như Cụm thi đua tiếp tục được phát huy, nâng cao hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, nhiều đại biểu đồng quan điểm với kiến nghị của UBND thành phố Hà Nội cho rằng cần đổi mới hoạt động Cụm thi đua theo hướng giảm hội họp gắn với tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tạo điều kiện thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình điển hình tiên tiến tại các địa phương, đơn vị.

Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương sớm tham mưu sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó quan tâm để các ban, bộ, ngành, địa phương được chủ động tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng theo thẩm quyền.

Các đại biểu cũng kiến nghị xem xét điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ (cụ thể là trước ngày 30/6 hàng năm) để đảm bảo các doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ khi trình đề nghị khen thưởng; Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương nên chấm điểm thi đua cho các thành phố và thông báo kết quả chấm điểm đối với các thành phố thuộc Cụm trong tháng 1 hàng năm để các đơn vị chủ động phục vụ kịp thời cho công tác bình xét thi đua, trong đó nên chú trọng vào những địa phương có mô hình hay, cách làm tốt, góp phần thúc đẩy hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của các địa phương...

Bình luận (0)

Lên đầu trang