Chấm dứt bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm

Thứ Năm, 07/04/2022 16:34

|

(CAO) Cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm, thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu.

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký Kết luận số 33-KL/TW về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Kết luận số 33-KL/TW

Kết luận được ban hành trên cơ sở xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm trong các cơ quan tham mưu của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chấm dứt việc bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ hàm ở các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị kể từ ngày 1/4/2022 (chức vụ hàm ngoại giao thực hiện theo quy định riêng).

Đối với cán bộ, công chức hiện đang giữ chức vụ hàm, thời gian công tác còn dưới 5 năm thì giữ nguyên chức vụ hàm và chế độ, chính sách đến khi nghỉ hưu.

Trường hợp thời gian công tác còn trên 5 năm, khi hết thời hạn bổ nhiệm (5 năm từ ngày được bổ nhiệm) thì không bổ nhiệm lại chức vụ hàm mà xem xét, bố trí công tác phù hợp.

Với cán bộ, công chức đang giữ chức vụ trưởng hoặc tương đương có thời gian công tác tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định còn dưới 5 năm (60 tháng) do sắp xếp tổ chức bộ máy không tiếp tục bố trí làm vụ trưởng hoặc có nguyện vọng thôi công tác quản lý, điều hành thì xem xét bố trí công tác phù hợp và được bảo lưu chế độ, chính sách hiện hưởng cho đến khi nghỉ hưu.

Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Kết luận này trong hệ thống chính trị. Đồng thời, nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện để thực hiện chế độ chuyên gia cao cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để trình Ban Bí thư xem xét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang