Kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Sáu, 03/02/2017 05:13

|

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 87 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN

Thành tựu quan trọng

Tám mươi bảy năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, đất nước ta, dân tộc ta đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975...

Từ một nước nô lệ, Việt Nam đã trở thành một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không ngừng vươn lên trong xây dựng, phát triển, đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã nỗ lực xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trong hơn 30 năm vừa qua luôn duy trì ở mức cao, bình quân đạt 6,66%/năm; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 2.200 USD, tăng gần 25 lần so với năm 1988, đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đạt nhiều thành tựu trong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về công tác xóa đói, giảm nghèo; phổ cập giáo dục; xây dựng nông thôn mới...

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, toàn diện, đi vào chiều sâu mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 187 nước; quan hệ kinh tế, thương mại với 220 nước và vùng lãnh thổ; ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đa phương và song phương. Vị thế, Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Nam ngày càng khẳng định là một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động tham gia nhiều cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương, tham gia giải quyết những vấn đề lớn, toàn cầu.

Năm 2016 với bộn bề khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, đất nước ta vẫn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực. GDP tăng trưởng khá 6,21%, cao hơn các nước đang phát triển ở châu Á và khu vực Đông Nam Á.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Môi trường kinh doanh được cải thiện, Việt Nam xếp thứ 89/190, tăng 9 bậc so với năm 2015. Ngành du lịch đã đạt kỷ lục đón 10 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 62 triệu lượt khách nội địa. Các lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn khoảng 8,5%... Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Với những thành tựu to lớn đã đạt được, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày nay. Đó là kết quả phấn đấu của toàn dân, toàn quân ta, dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, bản chất cách mạng và khoa học; kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thường xuyên chăm lo và đạt nhiều kết quả tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được đổi mới, hoàn thiện; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định.

Các cấp ủy Đảng đã quan tâm phát hiện, ngăn chặn và xử lý tiêu cực, sai phạm. Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã chuyển biến rõ nét. Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm với công việc được giao của cán bộ được nâng lên, góp phần khắc phục một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Niềm tin của nhân dân được củng cố. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhiều vấn đề mới phải xử lý, giải quyết.

Trong bối cảnh đó, để vượt qua được những khó khăn, thách thức, Đảng càng phải thường xuyên, liên tục, tập trung cao độ để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ trong những năm tới, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng; xác định nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, tại Hội nghị lần thứ 4 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẳng định quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng đặc biệt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo; đề ra 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cả hệ thống chính trị đã cùng vào cuộc, phát huy trách nhiệm, hiện thực hóa quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng những hành động cụ thể. Gần đây, một loạt quy định của Trung ương được ban hành: Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi của đảng viên, Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị số 11-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2017; Các quyết định, nghị quyết, kết luận của Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao liên quan đến tiêu cực... Những việc đã làm thời gian gần đây khẳng định quyết tâm của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái; không ngừng củng cố, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh.

Để nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong nhiều văn kiện, nghị quyết qua các thời kỳ, Đảng ta luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ "then chốt". Bởi Đảng ta có thực sự trong sạch vững mạnh mới nâng tầm lãnh đạo đất nước, đưa con thuyền cách mạng của Đảng, của dân tộc tiếp tục vững bước đi tới những thành công, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của nhân dân.

Xuân Đinh Dậu đã về, một năm mới với nhiều ước vọng và niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước trong những chặng đường tiếp theo. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng, tự hào về Đảng quang vinh, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang