Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Thứ Hai, 10/07/2017 19:10  | PV

|

Là một đảng mác-xít, lê-nin-nít cách mạng, khoa học, chân chính, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng.

Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Để làm tròn nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc, Đảng phải mạnh, toàn Đảng tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất trí. Cho nên chỉnh Đảng là việc chính, phải đặc biệt chú trọng”. (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, H.1995, tập 6, tr.463).

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong mỗi giai đoạn cách mạng, nhất là trong thời kỳ đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, Đảng ta đã ban hành, tổ chức triển khai hiệu quả nhiều chỉ thị, nghị quyết, nhiều cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng như: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 02/2/1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa VIII (lần 2) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

Quán triệt, cụ thể hóa Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kế thừa những kết quả đạt được, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, ngày 30/10/2016, tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Là lực lượng vũ trang nhân dân “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước” (Điều 65 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013), trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay; đã ban hành chương trình hành động, yêu cầu các cấp ủy đảng, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến từng tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quan tâm, đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và có điều chỉnh kịp thời; quá trình triển khai thực hiện có hình thức, biện pháp tuyên truyền, cách thức thể hiện phù hợp với từng đơn vị, địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế; làm trong sạch bộ máy Công an các cấp. Trong đó, kiên quyết xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý nghiêm minh, công khai kết quả công tác xử lý đối với cán bộ, đảng viên, kể cả cấp lãnh đạo, chỉ huy trong CAND có sự suy thoái về đạo đức, lối sống, sai phạm trong công tác cán bộ, quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy, thậm chí có nhiều trường hợp lợi dụng vị trí công tác để gây phiền hà, sách nhiễu người dân; đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Ý thức được niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, lực lượng Công an các cấp luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, "Vì an ninh Tổ quốc", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”…

Bằng những công việc cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh đẹp, có sức lan tỏa, tạo sự tin yêu, đồng thuận của xã hội, của nhân dân với lực lượng CAND; đã có hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân cán bộ, chiến sĩ CAND được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, bộ, ngành liên quan khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an nhân dân

Lực lượng CAND đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, tội phạm ma túy, hình sự, tội phạm có tổ chức, mang tính chất xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống; chủ trì và phối hợp các bộ, ban, ngành tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, phòng, chống các biểu hiện “tự suy thoái” dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để đưa đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND.

Thông qua đó, lực lượng Công an các cấp đã tích cực bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Trước diễn biến mau lẹ của tình hình thế giới, khu vực và trong nước, bám sát đường lối cách mạng của Đảng về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh tình hình mới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong lực lượng CAND, trên cơ sở quán triệt khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an cần xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.

Chủ động tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hoàn thiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ, đảng viên, nhất là quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các chủ trương, giải pháp quan trọng, chiến lược về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị. Thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội với tinh thần gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe góp ý của nhân dân và “vì nhân dân phục vụ”.

Lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kiên quyết đấu tranh, xử lý dứt điểm theo từng vụ việc đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên tinh thần “thượng tôn pháp luật”; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thực hiện tốt nhiệm vụ “đi trước mở đường” trong quan hệ đối ngoại, sẵn sàng làm bạn, là đối tác tin cậy với các nước trong khu vực và trên thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì hòa bình, an ninh khu vực và thế giới.

Đồng thời, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát hiện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; kiên quyết không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tập trung triển khai lực lượng, biện pháp, phối hợp các bộ, ngành liên quan rà soát, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể song cũng đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong CAND; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Chủ động làm tốt công tác tư tưởng chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ; quan tâm, động viên, khen thưởng kịp thời để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, chiến đấu gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong CAND theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội của báo chí trong và ngoài lực lượng CAND đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin, quan điểm sái trái của các thế lực thù địch, phản động.

Chú trọng tuyên truyền gương người tốt - việc tốt; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, uy tín, danh dự của lực lượng CAND, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

http://mps.gov.vn/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/2004/2102/37899

Bình luận (0)

Lên đầu trang