Tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên hệ thống thông tin giám định BHYT

Thứ Bảy, 28/12/2019 22:45

|

(CAO) Để tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, BHXH Việt Nam vừa bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT.

Công văn số 4811/BHXH-CNTT ngày 24-12-2019 nêu rõ, Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT vừa bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh theo quy định tại Thông tư số 65/2017/TT-BHYT ngày 29-12-2017 của Bộ Y tế.

Tạo lập giấy chứng sinh, giấy ra viện

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng CNTT chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH, Phòng Giám định hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh tạo lập giấy ra viện, giấy chứng sinh trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT; cụ thể:

Để tạo lập giấy chứng sinh: Các cơ sở khám, chữa bệnh đăng nhập Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được BHXH Việt Nam cấp; chọn chức năng Cấp chứng từ/Giấy chứng sinh; nhập biểu trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel các dữ liệu về Thông tin mẹ (người nuôi dưỡng), thông tin con, thông tin hành chính; cuối cùng, chọn lưu để lưu lại thông tin đã lập.

Để tạo lập giấy ra viện: Các cơ sở khám, chữa bệnh đăng nhập Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được BHXH Việt Nam cấp; chọn chức năng Cấp chứng từ/Giấy ra viện; nhập biểu trực tiếp hoặc nhập vào bằng Excel các dữ liệu Số lưu trữ, Mã y tế, Khoa, Mã số BHXH, Mã thẻ BHYT, Nghề nghiệp, Chuẩn đoán điều trị, Phương pháp điều trị, Ghi chú, Thủ trưởng đơn vị, Người hành nghề (chọn nhân viên y tế trong danh mục nhân viên y tế, lưu ý là lấy thông tin theo danh mục nhân viên y tế khai báo tại danh mục của cơ sở), Ngày cấp chứng từ; cuối cùng, chọn Lưu để lưu lại thông tin đã lập.

Đề nghị mở khóa dữ liệu và phê duyệt mở khóa dữ liệu

Bên cạnh đó, dữ liệu về giấy nghỉ việc hưởng BHXH, giấy ra viện, giấy chứng sinh được tạo lập trên Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT sẽ tự động bị khóa (không thay đổi/xóa) sau thời gian 30 ngày kể từ ngày tạo lập. Do đó, trường hợp các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu thay đổi thông tin cần gửi đề nghị mở khóa tới cơ quan BHXH; cụ thể: Các cơ sở khám, chữa bệnh có nhu cầu mở khóa dữ liệu đăng nhập Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được BHXH Việt Nam cấp; chọn chức năng Cấp chứng từ, chọn loại chứng từ cần yêu cầu mở khóa (Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, Giấy chứng sinh, Giấy ra viện); chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa rồi nhấn biểu tượng hiển thị trên màn hình; khi màn hình hiển thị bảng lý do yêu cầu mở khóa, nhập lý do yêu cầu mở khóa (trường hợp chứng từ bị từ chối, tích vào checkbox chứng từ và nhấn vào biểu tượng hiện ở cuối chứng từ để xem thông báo lý do từ chối mở khóa của chứng từ đó).

Khi nhận được đề nghị mở khóa dữ liệu từ phía các cơ sở khám, chữa bệnh, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi phê duyệt đề nghị mở khóa; để mở khóa cho các cơ sở khám, chữa bệnh tạo chứng từ được phép sửa/xóa, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đăng nhập Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống Thông tin giám định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và mật khẩu đã được cấp (Tài khoản _BH); vào chức năng Thông tuyến khám, chữa bệnh/Kết quả yêu cầu mở khóa chứng từ; chọn các điều kiện Đơn vị (cơ quan BHXH), Cơ sở Khám, chữa bệnh (nhập mã/tên cơ sở khám, chữa bệnh muốn tìm kiếm), Từ ngày/Đến ngày, Trạng thái yêu cầu (Tất cả/Đang yêu cầu được mở khóa/Đã được duyệt mở khóa/Bị từ chối mở khóa; trường hợp “Duyệt” yêu cầu mở khóa cấp chứng từ, chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa, chọn ngày khóa lại; trường hợp “Từ chối’’ yêu cầu mở khóa cấp chứng từ, chọn danh sách/nhiều chứng từ yêu cầu mở khóa, điền vào bảng lý do từ chối.

Bình luận (0)

Lên đầu trang