Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Năm, 29/12/2016 23:09  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Sáng 29-12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Báo chí 30 năm đổi mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá những mặt được, chưa được của báo chí nước nhà trong 30 năm đồng hành và phát triển cùng đất nước. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của báo chí trong đời sống xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội thảo sáng ngày 29-12

Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung có tầm quan trọng trong hoạt động báo chí như: quản lý, chỉ đạo báo chí, định hướng báo chí; lý luận về báo chí, truyền thông hiện đại; kỹ năng tác nghiệp của nhà báo trong môi trường truyền thông hiện nay; pháp luật báo chí, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; kinh doanh báo chí, truyền thông và xu hướng phát triển báo chí, truyền thông hiện đại…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thuận Hữu - Uỷ viên TƯ Đảng- Chủ tịch HNBVN, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo nêu rõ: “Trong công cuộc đổi mới của đất nước, báo chí là lực lượng đi đầu tuyên truyền, cổ vũ chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính báo chí cũng được hưởng những thành quả của đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí. Đồng thời, báo chí cũng đã tự đổi mới hoạt động, để theo kịp với sự phát triển của đất nước, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng và đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng.

Trước tình hình quốc tế ngày càng có những diễn biến khó lường, trước những yêu cầu mới của nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, báo chí cũng đang bộc lộ những bất cập, yếu kém; bên cạnh cơ hội mới, báo chí cũng đối mặt nhiều thách thức phải vượt qua. Nhằm kế thừa và phát huy những thành tựu 30 năm đổi mới đất nước, đổi mới báo chí, việc tổ chức Hội thảo này là hết sức cần thiết, vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa mang đậm chất nghề nghiệp thiết thực và hữu ích.”

Đồng chí Thuận Hữu phát biểu
Các đại biểu tham gia Hội thảo

Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội thảo: “Hội thảo diễn ra trong lúc cả nước đang triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, trong đó có vấn đề về lãnh đạo, quản lí báo chí và nhiệm vụ của báo chí. Giới báo chí cả nước cũng đang triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo chí, xuất bản, Internet, mạng xã hội. Phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Chủ động định hướng, cung cấp thông tin thường xuyên hoặc đột xuất. Chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định về thông tin, báo chí, tuyên truyền; Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang