Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI:

Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thứ Sáu, 16/10/2015 16:31  | P.V

|

(CAO) Trong hai ngày 16 và 17-10-2015, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đến dự Đại hội có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương;  các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an; nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015; đại diện Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí phía Bắc, cùng 369 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội - Ảnh: P.V

Các cơ quan đặc biệt của nước ngoài tập trung tấn công, thâm nhập, tác động chuyển hóa, tạo dựng các nhân tố chống đối trong nội bộ; đẩy mạnh tập hợp lực lượng đối lập trong nội địa nhằm tiến hành “cách mạng màu” ở Việt Nam.

Số đối tượng chống đối trong nước cấu kết chặt chẽ với bọn phản động bên ngoài hoạt động chống phá công khai, quyết liệt hơn. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng nguy hiểm hơn.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, Trung ương, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2010 - 2015, trong đó nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ V.

Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an. Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực, đạt được những thành quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Chính trị xã hội ổn định. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang phát biểu tại đại hội - Ảnh: P.V

Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND. Trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương đã trình bày trước Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Công an Trung ương cần tập trung chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Kiên định xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải luôn giữ vững nguyên tắc Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND.

Chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng- văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch.

Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, mất an ninh, trật tự; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập và phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tiếp tục tăng cường và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện cho mọi người phát huy cao nhất quyền công dân, quyền làm chủ của mình trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng họat động của các cơ quan điều tra, thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp trong CAND theo chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước.

Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa CAND với Quân đội nhân dân; kết hợp hiệu quả giữa xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Tăng cường mối quan hệ với các Bộ, ngành, với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và gắn bó mật thiết với nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp thiết thực, hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổ chức và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự. Đây là nhiệm vụ cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có phẩm chất, đạo đức và năng lực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đi nhanh vào hiện đại trong những lĩnh vực cần thiết.

Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công tác và sức mạnh chiến đấu của Công an các cấp.

Quang cảnh đại hội - Ảnh: P.V

Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo, cảnh sát các nước, các tổ chức quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống khủng bố; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của đối tác phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; chủ động tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế an ninh khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực đa phương và chủ động tham gia giải quyết các vấn đề an ninh mang tính toàn cầu.

Tận dụng kênh hợp tác quốc tế để đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và góp phần thiết thực đưa quan hệ hợp tác giữa nước ta với các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…"

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Trần Đại Quang thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên toàn lực lượng CAND nhấn mạnh:

“Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần VI, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự đại hội chụp hình lưu niệm - Ảnh: P.V

Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội cũng đã nghe nhiều ý kiến tham luận trong số hơn 40 bản tham luận được gửi tới Ban tổ chức Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Đoàn Đại biểu của Đảng bộ Công an Trung ương đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang