Xây dựng Cục Công tác Chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Hai, 08/05/2017 08:25

|

(CAO) Trung tướng PGS, TS Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đã có bài phát viết quan trọng, sâu sắc nhân ỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công tác Chính trị (8/5/1967 – 8/5/2017), Báo Công an TP.HCM xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Trải qua 50 năm (1967 - 2017) xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn trước đây, nay là Cục Công tác chính trị đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng; giáo dục nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật; tuyên truyền nâng cao cảnh giác cách mạng; động viên cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, tích cực tham gia cuộc đấu tranh chống bọn phản cách mạng và các loại tội phạm khác, giữ gìn an ninh trật tự của Tổ quốc; vun đắp truyền thống vẻ vang CAND Việt Nam “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần cùng toàn quân, toàn dân đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân, đế quốc, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Do yêu cầu, nhiệm vụ công tác, để thực hiện tốt chức năng tham mưu và quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực công tác, Cục Công tác chính trị đã có nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy, một số đơn vị trong nội bộ Cục Công tác chính trị có sự chia tách, sát nhập và thành lập mới. Trong 50 năm qua, kể từ ngày thành lập, nhất là trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính trị tư tưởng trong CAND nói chung và Cục Công tác chính trị nói riêng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cách mạng kiên định, vững vàng; trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; luôn chủ động, nhạy bén, bám sát các nhiệm vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những kết quả, thành tích to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã trao tặng 02 Huân chương Quân công hạng Ba; 01 Huân chương Lao động hạng Ba; 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 01 Huân chương Hồ Chí Minh; 01 Huân chương Quân công hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Năm mươi năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang, đó là:

(1) Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống. Trong kháng chiến cũng như trong hoà bình, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào khi thuận lợi cũng như lúc khó khăn..., các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị đã thể hiện lập trường quan điểm vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nhân dân; kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện hoài nghi, bi quan, dao động về tư tưởng chính trị. Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu vươn lên để luôn xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng và nhân dân tin cậy giao phó.

(2) Chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, nhạy bén, kịp thời trong tổ chức các hoạt động công tác chính trị tư tưởng. Trước những biến động của tình hình trong nước cũng như quốc tế, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng, của ngành trong từng thời kỳ, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ của Cục Công tác chính trị không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đã chủ động tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp triển khai các nội dung, biện pháp công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng Công an. Các cuộc vận động sinh hoạt chính trị, các phong trào thi đua cũng như các hoạt động tuyên truyền, báo chí, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể chất, tư thế tác phong... diễn ra liên tục, sôi nổi với nội dung thiết thực, hình thức phong phú nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND vững mạnh về chính trị tư tưởng, trong sạch về tư cách, đạo đức, lối sống, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

(3) Đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới là yêu cầu cơ bản không thể thiếu để tạo nên sức mạnh, mang đến thành công của các hoạt động công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Năm mươi năm qua, nhất là trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị đã luôn tận tuỵ, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác, từng bước tạo sự chuyển biến về chất và nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị tư tưởng, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an với nhân dân và các ban ngành, đoàn thể xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an cách mạng trong lòng nhân dân.

(4) Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành công tác chính trị tư tưởng. Công tác chính trị tư tưởng CAND được tiến hành toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, đa dạng về nội dung, phong phú về biện pháp và hình thức, bằng nhiều công cụ và phương tiện khác nhau. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Cục Công tác chính trị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm công tác xây dựng lực lượng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

(5) Nêu cao tinh thần hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ trên lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng của CAND. Thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Đảng, của ngành, cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với Công an các nước bạn được thực hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao...; đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và CAND.

Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức; tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn khó khăn; tác động mặt trái của kinh tế thị trường và những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong quá trình hội nhập, mở cửa, giao lưu quốc tế; các thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, tôn giáo, dân tộc để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng. Tình hình tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ, nhất là tình hình Biển Đông có những diễn biến mới, khó lường. Tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trật tự, an toàn xã hội đứng trước nhiều tác động theo chiều hướng phức tạp…; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã chỉ ra một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta vẫn còn tồn tại, đó là “tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ...”.

Trước tình hình đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và công tác chính trị tư tưởng hết sức nặng nề. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành, luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND về công tác chính trị tư tưởng; tăng cường đoàn kết; hiệp đồng chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương; gắn bó với các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tập trung thực hiện tốt những nội dung công tác trọng tâm sau:

Một là, Xây dựng Cục Công tác chính trị xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác chính trị tư tưởng trong CAND. Chủ động, nhạy bén, linh hoạt, nghiêm túc, vận dụng thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương về công tác chính trị tư tưởng. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác; đổi mới phương pháp làm việc theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hơn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổng kết lý luận; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, trung thực, thẳng thắn và mạnh dạn trong đề xuất các chủ trương, giải pháp mới. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong CAND.

Hai là, Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết, tận tụy với công việc, có kiến thức toàn diện, có năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình; kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng; giỏi tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện và giỏi kiểm tra, phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh. Chủ động đề xuất để tuyển chọn và thường xuyên bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng trong toàn lực lượng vững vàng về chính trị tư tưởng, có trình độ nghiệp vụ, giỏi đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, nhất là công tác xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng tinh thần, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ CAND trong mọi tình huống.

Nắm bắt, cập nhật nhanh chóng, chính xác, kịp thời tình hình, nhất là tình hình chính trị, tư tưởng của Công an các đơn vị, địa phương, rộng hơn là dư luận, tâm trạng xã hội để đưa ra những dự báo tình hình mới, những tình huống có thể xảy ra. Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khả thi. Để làm được điều này, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm công tác chính trị tư tưởng, nhất là cán bộ làm công tác tham mưu phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm cao với nhiệm vụ, có kiến thức chính trị - xã hội sâu rộng, có tư duy sáng tạo, nhạy bén, biết tìm ra cái mới, biết gắn lí luận với thực tiễn, thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lí luận tìm những giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng.

Ba là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong Công an nhân dân. Xác định công tác tuyên truyền phải đi đầu trong việc phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của lực lượng Công an nhân dân. Đề xuất đổi mới, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp. Tiếp tục duy trì, nâng cao tính thiết thực, thông tin kịp thời các vấn đề nổi lên của Bản tin nội bộ theo định kỳ hằng tháng. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, định hướng tuyên truyền; đề xuất hoàn thiện hệ thống các cơ quan báo chí tuyên truyền Công an nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình hiện nay.

Tập trung tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Công an nhân dân; nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, hành động theo Sáu điều Bác Hồ dạy và khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Bốn là, tập trung tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07 ngày 26/10/2016 của Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới. Rà soát, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng Công an nhân dân.

Năm là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức phong trào thi đua phải thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề nổi lên, khắc phục sự thụ động trong phát hiện, biểu dương và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường quản lý công tác khen thưởng, khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, chính xác, có tác dụng động viên, tạo sự lan toả trong toàn lực lượng. Nâng cao vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ về đạo đức, lối sống văn hóa, có sức khỏe đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ công tác, chiến đấu. Nâng cao thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật cho cán bộ, chiến sĩ, tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ Công an các đơn vị, địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa; xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn các chương trình văn hóa, nghệ thuật về hình tượng các anh hùng, liệt sĩ, truyền thống yêu nước cách mạng của dân tộc,... biểu diễn cho cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, trường CAND nhằm giáo dục truyền thống sinh động, nâng cao tinh thần cách mạng. Tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật; kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh.

Tự hào 50 năm xây dựng, phấn đấu, trưởng thành và những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác, với truyền thống trung thành, tận tụy, nhạy bén, kịp thời, sáng tạo và hiệu quả, trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, với tinh thần đoàn kết, gắn bó và tình cảm sâu nặng, cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị nguyện kế thừa và phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ đi trước, tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết thống nhất, vượt mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Bình luận (0)

Lên đầu trang