Chủ động nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý phục vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Thứ Hai, 04/07/2022 18:34

|

(CAO) Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.

Với Chỉ thị này, Bộ Chính trị yêu cầu cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia Việt Nam - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đối với Hội Luật gia Việt Nam nhằm phát huy các cấp Hội, hội viên Hội Luật gia tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” - Chỉ thị nêu.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng Hội Luật gia Việt Nam ngày càng vững mạnh về tổ chức; thường xuyên chăm lo xây dựng, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát hội viên trong tổ chức, hoạt động.

Nội dung, phương thức hoạt động của Hội Luật gia, theo Bộ Chính trị, phải tập trung hướng về cơ sở, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ của Hội; nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật; tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật; tích cực thực hiện tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, nhất là cho người nghèo, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa; tham gia công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp ngoài toà án, hoà giải ở cơ sở...

Hội Luật gia cũng cần chủ động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng hội thẩm nhân dân; tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân.

Cùng với việc phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác đối ngoại nhân dân, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…, Chỉ thị nêu rõ, Hội Luật gia cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ sở pháp lý phục vụ cho bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, góp phần đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội Luật gia, đồng thời sớm thể chế hoá nội dung Chỉ thị, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan có thẩm quyền, các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang