Lương cơ sở có thể tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng vào năm 2020

Thứ Bảy, 19/10/2019 22:02

|

(CAO) Nếu mức tăng lương được Quốc hội tán thành thì mức lương cơ sở năm 2020 sẽ cao hơn mức lương cơ sở hiện tại 110.000 đồng (hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng).

Trong báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 gửi tới Quốc hội, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với dự kiến tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 2020 tăng 113,8 nghìn tỷ đồng (7%) so với dự toán năm 2019.

Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Cơ quan này cũng đồng ý với dự toán chi thường xuyên năm 2020 do Chính phủ đề xuất, chiếm 60,5% tổng chi ngân sách nhà nước. Mức này sẽ còn giảm dần qua các năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cải cách chính sách tiền lương và trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giảm chi thường xuyên bằng các giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, quyết liệt việc tinh giản biên chế, tiến tới trình Quốc hội quyết định tổng mức biên chế của Nhà nước trong năm dự toán.

“Qua thực tế giám sát một số địa phương cho thấy, việc tinh giản biên chế chưa quyết liệt, có những nơi còn mang tính cơ học nhằm thu gọn đầu mối, dẫn đến chi thường xuyên vẫn còn cao” - cơ quan thẩm tra phản ánh.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Tài chính – Ngân sách chỉ ra một số địa phương khi ban hành chính sách còn chưa bảo đảm nguồn lực tài chính để thực hiện trong năm.

Một số chính sách do trung ương ban hành, nhưng ngân sách địa phương thực hiện đã gây khó khăn cho các tỉnh, thành phố khi thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán đầu năm. Điều này, theo Uỷ ban Tài chính – Ngân sách, cũng không phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ từ năm sau cần chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của luật, cụ thể là “ngân sách các cấp không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có nguồn tài chính và việc ban hành thực hiện chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách phải có giải pháp bảo đảm nguồn tài chính, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách từng cấp”.

Liên quan đến chi cải các tiền lương, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - ngân sách nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng trong năm 2020 của Chính phủ. Dù vậy, vẫn còn ý kiến đề nghị cân nhắc việc tăng lương này vì có thể làm cho chi ngân sách nhà nước mang tính chất chi tiêu dùng nhiều hơn cho chi đầu tư phát triển.

Bởi lẽ, khi đó sẽ phải dùng 50% nguồn tăng thu so với dự toán của ngân sách địa phương và 40% tăng thu của ngân sách Trung ương cho cải cách tiền lương (dự kiến từ năm 2021 hằng năm dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương).

Để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở trong năm 2020, cơ quan thẩm tra đề nghị các ngành, các cấp tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí bằng các hoạt động thực chất, hiệu quả hơn nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển.

Cơ quan thẩm tra cho rằng Chính phủ cần thực hiện các bước đi phù hợp, xác định vị trí việc làm, tính chất phức tạp của nghề nghiệp… để chuẩn bị tiến hành cải cách tiền lương từ năm 2021 theo nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương Đảng.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, cần rà soát các khoản phụ cấp và thu nhập có tính chất lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động. Có ý kiến đề nghị tăng phụ cấp công vụ vì từ năm 2012 đến nay vẫn giữ nguyên là 25%. Ý kién khác yêu cầu quan tâm hơn đến việc tăng lương cho các đối tượng hưởng lương hưu trước năm 1993 vì mức thu nhập khá thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

Trong trường hợp đề xuất tăng lương được Quốc hội tán thành thì lương cơ sở năm 2020 sẽ đạt 1.600.000 đồng/tháng, cao hơn mức lương cơ sở hiện tại 110.000 đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang