Ngành Tuyên giáo với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 01/08/2023 09:43

|

(CATP) Thiết thực kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2023), Chuyên đề Công an TPHCM đề cập đến một nhiệm vụ hết sức quan trọng của ngành Tuyên giáo TPHCM trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hố Chí Minh.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TPHCM là hết sức cần thiết, vừa thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc của Nhân dân TPHCM đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa phát huy các giá trị vật chất, tinh thần về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Sài Gòn - Gia Định - TPHCM; vừa phát huy đặc trưng, văn hóa, tính cách của con người TP gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức nhiều thảo khoa học, tọa đàm xác định rõ nội dung quan trọng trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từ đó đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể góp phần xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TPHCM được toàn diện, sâu sắc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận chung trong nhận thức, tư tưởng, hành động, từ đó phát động toàn dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại từng địa phương.

Phác họa lên những nét cơ bản của Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết: "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là tổng thể các giá trị văn hóa tinh thần thuộc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hòa quyện văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó không khác gì về di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn liền với TP mang tên Người".

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức về nguồn tại Khu di tich lịch sử Chiến khu rừng Sác, huyện Cần Giờ

Một trong những nội dung quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đó là thông qua việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đồng bộ về cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa hiện tại trên địa bàn TP gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Rà soát, bổ sung hoàn thiện các thiết chế văn hóa, quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình văn hóa. Xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa, con người TP mang tên Bác là: "Đoàn kết, dũng cảm, dám đi đầu, chấp nhận thử thách, năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình". Song song đó, rà soát và có biện pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại trong xây dựng văn hóa và con người TP; tập trung xây dựng và phát triển TPHCM trở thành TP đáng sống có chất lượng sống tốt "Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình".

Để tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa các giá trị nhân cách Hồ Chí Minh rộng khắp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu cần chú trọng các nhiệm vụ, trọng tâm, như: Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từng bước hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng và phát triển văn hóa - xã hội nhanh và bền vững, đồng bộ với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, làm nền tảng cho TP phát triển bền vững. Đồng thời, tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào mỗi người dân TP. Đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, đa dạng hóa các mô hình giáo dục để tuyên truyền, phổ biến và lan tỏa các giá trị nhân cách Hồ Chí Minh rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân.

Các địa phương cần tập trung công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, các thiết chế văn hóa trên địa bàn TP gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoàn thành quy hoạch, đầu tư xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang