Quốc hội yêu cầu Chính phủ kiểm soát chặt chẽ các khoản chi

Thứ Ba, 12/06/2018 08:29

|

(CAO) Quốc hội vừa biểu quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 với 95,48% đại biểu có mặt tán thành.

Theo đó, Quốc hội đồng ý tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng (hai trăm bốn mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi tám tỷ đồng), bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng (một trăm chín mươi bảy nghìn, một trăm sáu mươi lăm tỷ đồng); vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng (năm mươi mốt nghìn, năm trăm sáu mươi ba tỷ đồng).

Kết quả biểu quyết thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 sáng 12-6

Trước đó, trong báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hải phản ánh ý kiến của đại biểu Quốc hội lo ngại các doanh nghiệp FDI tăng trưởng khá nhưng tỷ lệ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân thực tế chỉ đạt khoảng 10,5%. Các đại biểu yêu cầu Chính phủ cần nghiên cứu đề xuất giải pháp để xử lý vấn đề này.

Tiếp thu ý kiến này, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến ĐBQH, chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, đồng thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các chính sách thu phù hợp với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng công tác quản lý việc thu, nộp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Có ý kiến cho rằng, ngành thuế, hải quan đã triển khai nhiều đợt thanh tra, kiểm tra song tình trạng kê khai thiếu doanh thu, nợ đọng thuế còn lớn, trốn thuế vẫn diễn ra. Việc hoàn thuế GTGT chưa được xử lý kịp thời số tiền 1.077 tỷ đồng làm tăng bội chi NSNN.

Về việc này, UBTVQH nhận thấy, mặc dù ngành thuế, ngành hải quan đã có nhiều cố gắng, song số nợ thuế năm 2016 vẫn tăng (năm 2016 nợ thuế nhập khẩu là 7.414 tỷ đồng, tăng 884 tỷ đồng so với năm 2015, nợ thuế nội địa là 81.978,4 tỷ đồng, tăng 2.702,2 tỷ đồng so với năm 2015) và đã được thể hiện trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban TCNS.

Do đó, UBTVQH “xin tiếp thu và đề nghị Chính phủ có biện pháp đủ mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, biên chế, phòng chống tiêu cực, tham nhũng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ ngay từ khâu kê khai thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hạn chế tình trạng gian lận, trốn thuế, nợ đọng thuế…” – ông Hải nhấn mạnh.

Năm 2016 vẫn còn diễn ra việc chưa hoàn thuế GTGT kịp thời, đầy đủ theo số phát sinh, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đề nghị Chính phủ rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng này trong năm 2017 và các năm sau.

Riêng về chi NSNN, trước ý kiến băn khoăn về cơ cấu chi ngân sách chưa phù hợp, chi thường xuyên vẫn còn cao (chiếm 63,5% tổng chi NSNN), chi đầu tư tăng chậm, UBTVQH đề nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, thực hiện triệt để việc tiết kiệm chi thường xuyên, tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo cơ cấu chi theo mục tiêu đặt ra cho cả giai đoạn 2016-2020.

Với các khoản chi sai chế độ, định mức, không đúng mục đích, một số khoản chi quan trọng không đạt dự toán, UBTVQH yêu cầu Chính phủ rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN cho phù hợp; tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các quy định bảo đảm công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm, rõ ràng, minh bạch các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

Cũng theo UBTVQH, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chi cho giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thực hiện các chính sách dân tộc, an sinh xã hội để có biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN đầu tư cho các nhiệm vụ này; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công nhằm siết chặt hơn việc chuyển nguồn vốn đầu tư nguồn NSNN.

Bình luận (0)

Lên đầu trang