Thành lập Đoàn kiểm tra công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII

Thứ Năm, 05/08/2021 20:27

|

(CAO) Ngày 05/8/2021, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 143 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) để thông báo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ CATW…

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn kiểm tra thông báo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Theo đó, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra…

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Đoàn kiểm tra đã thông báo đề cương báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, nội dung kiểm tra tập trung vào hai vấn đề lớn, đồng thời cũng là hai nội dung rất trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng đó là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW. Trong đó, đi sâu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, những kết quả làm được, chưa làm được, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng nói riêng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung. Từ những bài học kinh nghiệm đó đặt ra những vấn đề cho giai đoạn mới…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng, với quyết tâm, trách nhiệm cao nhất, Đảng ủy CATW và Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện công việc đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xác định…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương là chủ trương đúng đắn, là giải pháp rất quan trọng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương và Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Quy định số 08-Qđi/TW đạt được những kết quả rất quan trọng; thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” đúng với chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt trong nội bộ Công an nhân dân; xuất phát từ vị trí, vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ đối với các ban, bộ, ngành, đoàn thể thuộc hệ thống chính trị…

Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch trình làm việc của Đoàn, sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, giúp việc của Đảng ủy CATW và các đảng ủy được Đoàn đến kiểm tra thường xuyên phối hợp, trao đổi với Thư ký Đoàn để tham mưu, tạo điều kiện tốt nhất cho Đoàn trong quá trình kiểm tra tại Đảng bộ CATW.

Bình luận (0)

Lên đầu trang