Đẩy mạnh thanh tra đột xuất doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT

Thứ Tư, 13/11/2019 16:33  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Trong tháng 11-2019, cơ quan BHXH việt Nam sẽ tăng cường thanh tra đột xuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế.

Tính đến ngày 31-10-2019, bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) đã đạt được những chỉ tiêu ngoài mong đợi trong công tác thu và phát triển bảo hiểm. Đồng thời, thực hiện tốt việc giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm Y tế (BHYT), bảo hiểm tai nạn (BHTN) và thực hiện việc chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

CHI TRẢ CHẾ ĐỘ HƠN 25 NGÀN TỶ ĐỒNG

Trong tháng 10-2019, toàn ngành bảo hiểm đã chi BHXH, BHYT, BHTN 25.751 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 10-2019, số chi BHXH, BHYT, BHTN là 246.348 tỷ đồng, đạt 74,3% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách 33.133 tỷ đồng, chi BHXH từ quỹ BHXH 122.265 tỷ đồng, chi quỹ BHTN 4.629 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 86.321 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 10, toàn ngành ghi nhận số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 14,898 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 488 nghìn người; bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) khoảng 14,764 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) khoảng 13,114 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) khoảng 85,238 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89,9% dân số.

Trong tháng này, toàn Ngành thu 29.800 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10-2019 toàn Ngành thu 290.262 tỷ đồng, đạt 80,7% kế hoạch cả năm. Trong đó: thu BHXH 195.389 tỷ đồng, thu bảo hiểm TNLĐ-BNN 3.844 tỷ đồng, thu BHTN 13.965 tỷ đồng, thu BHYT 76.589 tỷ đồng, thu lãi phạt chậm đóng 475 tỷ đồng.

Việc đẩy mạnh thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Về việc giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, toàn ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần; 951.399 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm, đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.735.567 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Ngoài ra, ngành bảo hiểm đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 76.384 người hưởng chế độ BHTN (gồm trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề). Lũy kế 10 tháng đầu năm, giải quyết cho 796.897 người hưởng chế độ BHTN. Cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người KCB BHYT.

ĐẨY MẠNH THANH TRA DOANH NGHIỆP NỢ BẢO HIỂM

Một trong những nội dung hoạt động công tác bảo hiểm trong tháng 11-2019 của BHXH Việt Nam là việc chú trọng tăng cường thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm.

Cùng với đó, ngành bảo hiểm sẽ tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm trong việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Chính phủ gồm: Nghị quyết số 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP về giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019.

Tập trung triển khai các văn bản của BHXH Việt Nam về thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10-7-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, trợ cấp một lần, chi trả trợ cấp BHTN; tăng cường, chủ động kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo thực hiện đúng dự toán được Chính phủ giao năm 2019; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Song song với đó là tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22-5-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống dữ liệu tập trung, các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử; quản lý, sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang