Chuẩn bị thật tốt các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước

Thứ Ba, 19/03/2024 19:55

|

(CAO) Ngày 19/03/2024, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp rà soát, đánh giá các nhiệm vụ nhằm đảm bảo các điều kiện triển khai thi hành Luật Căn cước. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai Luật Căn cước tại cuộc họp nêu rõ, các đơn vị đã chủ động, cố gắng, nỗ lực với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng theo tiến độ đề ra, nổi bật:

Đã tham mưu ban hành Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an về triển khai thi hành Luật Căn cước, trong đó đã giao nhiệm vụ rất cụ thể về nội dung, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị để triển khai thực hiện. Chủ động xây dựng dự thảo 02 Nghị định của Chính phủ và 04 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm đúng tiến độ. Thực hiện các mặt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước; tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của Luật... đã được triển khai có chất lượng, đảm bảo tiến độ.

Chủ động xây dựng mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; đề xuất các giải pháp về công nghệ, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp hệ thống lưu trữ, xử lý để bảo đảm triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước; bảo đảm việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao về những cố gắng, nỗ lực và những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các đơn vị chủ động bám sát, đảm bảo tiến độ thực hiện các nội dung Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Quyết định số 990/QĐ-BCA ngày 21/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân.

Khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật; sớm hoàn thành việc biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, tuyên truyền Luật; theo dõi, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước; tổ chức tốt cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước trong Công an nhân dân và các nhiệm vụ khác được giao tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước trong Công an nhân dân.

Hoàn thiện xây dựng mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; Quyết định của Bộ trưởng về phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật chip điện tử và tích hợp, lưu trữ thông tin trong chip điện tử; hồ sơ thiết kế kỹ thuật, tài liệu bảo an, chống làm giả thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, bảo đảm cập nhật đầy đủ các quy định mới của Luật Căn cước và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang