Đoàn kết thống nhất trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 20/08/2019 16:52

|

(CATP) Ngày 9-9-1969, tại Lễ Truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố bản Di chúc của Người. Bản Di chúc có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc.

50 năm đã qua, những lời Người căn dặn trong Di chúc vẫn mang tính thời sự, giữ nguyên giá trị to lớn, là những chỉ dẫn lý luận có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thực tiễn xây dựng Đảng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay.

Bác Hồ tại phòng làm việc (tháng 4-1957). Ảnh tư liệu

Trong bản Di chúc thiêng liêng để lại cho muôn đời sau, nội dung đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong công tác xây dựng Đảng là vấn đề đoàn kết thống nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết trong Đảng thể hiện trong Di chúc được hình thành và phát triển suốt trong toàn bộ quá trình người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn kết thống nhất là sức mạnh của Đảng, hơn thế nữa, đoàn kết thống nhất trong Đảng là điều kiện, hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự sống còn của cách mạng Việt Nam.

Trong Di chúc, vấn đề đoàn kết thống nhất trong Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập một cách toàn diện và sâu sắc trên ba phương diện: về giá trị, tầm quan trọng và thái độ, cách thức ứng xử cần có đối với sự đoàn kết trong Đảng. Một là, đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở của đoàn kết nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, là cội nguồn làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta.

Hai là, toàn thể đảng viên từ Trung ương đến các chi bộ đều có trách nhiệm phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình: Ba là, không chỉ cần được bảo vệ, gìn giữ, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng còn cần được không ngừng củng cố và phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng là thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng; thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết thống nhất trong Di chúc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn coi việc giữ gìn đoàn kết thống nhất trên cơ sở đường lối chính trị và các nguyên tắc xây dựng Đảng là sinh mệnh của Đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống mọi biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng. Sức mạnh đại đoàn kết đã giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách, giành được những thắng lợi to lớn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, chúng ta đã bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ thành công công cuộc đổi mới.

Kế thừa và phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc, lực lượng Công an nhân dân ngay từ khi ra đời đã thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong nội bộ, thống nhất ý chí và hành động, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tạo cho mình một sức mạnh nội lực to lớn. Thực tế đã chỉ rõ, thành công trong thực hiện sứ mệnh bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân bắt nguồn từ sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức. Đoàn kết thống nhất đã trở thành một phẩm chất, đồng thời còn là một nét đặc sắc trong bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân.

Trải qua hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành, nhờ có sự đoàn kết thống nhất, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy được sức mạnh cộng đồng, đập tan mọi âm mưu, hoạt động của kẻ thù và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình. Hiện nay, quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của nước ta đang diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường.

Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh “chiến lược diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, trong đó có Công an nhân dân. Tình hình đó đặt ra yêu cầu phải hết sức quan tâm xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; tạo môi trường hòa bình; ổn định để đất nước phát triển. Muốn vậy, điều quan trọng hàng đầu là phải giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Công an nhân dân mà cốt lõi là sự đoàn kết thống nhất của tổ chức Đảng trong Công an nhân dân.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân càng khắc sâu lời dạy của Người về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, từ đó có những hành động thiết thực, tích cực góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho Công an nhân dân.

Bình luận (0)

Thống kê
Lên đầu trang