Phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Thứ Tư, 19/06/2024 22:25

|

(CAO) Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ban hành Quyết định phân công công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.Hồ Chí Minh và phân công Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TP.Hồ Chí Minh, Ban cán sự đảng UBND TP.Hồ Chí Minh, UBND TP.Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TP.Hồ Chí Minh, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; ngân sách nhà nước của TP.Hồ Chí Minh; Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; Quản lý tài chính, ngân sách; Cải cách hành chính; Thi đua, khen thưởng; Quốc phòng, an ninh, nội chính; Kế hoạch và đầu tư; Khoa học và công nghệ; An toàn giao thông; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với các địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh và các Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Công tác dân tộc, tôn giáo; Phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; Công tác phòng, chống tham nhũng; Theo dõi chung, trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp; Theo dõi chung công tác kiểm tra, giám sát (các lĩnh vực cụ thể do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố phụ trách);

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Duyên hải Trung Bộ (06 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận); Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách; Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo. Ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đi học, đi nước ngoài theo đoàn hoặc đi học, đi nước ngoài từ 03 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Theo dõi, phụ trách Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030. Quan hệ phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh, Cục Thi hành án Dân sự TP.Hồ Chí Minh liên quan đến lĩnh vực được phân công.

Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch chỉ đạo công tác đối ngoại; hội nhập kinh tế quốc tế; công tác cải cách hành chính; tổ chức bộ máy; Dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về Quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng; quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố, Vùng.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quản lý công chức, viên chức; Công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nông thôn mới; Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; kinh tế tập thể, doanh nghiệp nhà nước;

Theo dõi chung Kế hoạch triển khai: (1) Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị; (2) Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; (3) Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội; (4) Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (các nội dung triển khai cụ thể Kế hoạch do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UND TP.Hồ Chí Minh phụ trách lĩnh vực chỉ đạo); theo dõi chung các quy định pháp luật về chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền, ủy quyền;

Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với các địa phương Vùng Tây Nguyên (05 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng).

Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Quan hệ với các địa phương trong và ngoài nước; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh; đi học, đi nước ngoài theo đoàn hoặc đi học, đi nước ngoài từ 03 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc; quản lý, phát triển đô thị; Xây dựng; Quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; Chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu; Giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; Quản lý nhà theo Luật Nhà ở và Luật Đất đai; Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.Hồ Chí Minh gắn với xây dựng thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với các địa phương Vùng Đông Nam Bộ (05 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh). Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách; Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh; đi học, đi nước ngoài theo đoàn hoặc đi học, đi nước ngoài từ 03 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực: giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư, kế hoạch đầu tư công; quản lý tài chính, quản lý ngân sách; theo dõi các nội dung tổng hợp chung trình Hội đồng nhân dân Thành phố, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hồ Chí Minh; Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với các địa phương Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, ngân sách; Thương mại, dịch vụ, du lịch; Quản lý tài sản công; Quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (Ban chỉ đạo 167 Thành phố) và nhà, đất theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Phụ trách chung Chương trình kích cầu đầu tư và theo lĩnh vực phụ trách. Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương, điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư công thuộc nhiều lĩnh vực. Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Theo dõi chung kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc UBND TP.Hồ Chí Minh; đi học, đi nước ngoài theo đoàn hoặc đi học, đi nước ngoài từ 03 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương). Phối hợp theo dõi lĩnh vực: chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan, kho bạc; thuế.

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch; giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất TP.Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực: Y tế; Giáo dục, đào tạo và dạy nghề; Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh; Văn hóa, thể dục, thể thao; Lao động - Thương binh và xã hội; Công tác giảm nghèo; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; Xuất bản, báo chí; Xây dựng đô thị thông minh; Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách;

Theo dõi, có ý kiến về kế hoạch sắp xếp lại, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo đơn vị phụ trách; Theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.Hồ Chí Minh với một số địa phương Phía Bắc và Bắc Trung Bộ (09 tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa). Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách; Xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp; Xử phạt vi phạm hành chính (bao gồm nội dung xử phạt phát sinh) đối với lĩnh vực phụ trách và các lĩnh vực giúp Chủ tịch chỉ đạo.

Bên cạnh đó, ký duyệt các văn bản liên quan đến công tác cán bộ; thi đua, kỷ luật, lương, nâng ngạch; đi học, đi nước ngoài đối với người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền công nhận, bổ nhiệm, phê chuẩn của Chủ tịch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương phụ trách (trừ người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đi học, đi nước ngoài theo đoàn hoặc đi học, đi nước ngoài từ 03 tháng trở lên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương).

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo hoặc theo phân công của Chủ tịch.

Nhiệm vụ của các Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Nhiệm vụ chung chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc được phân công trước Hội đồng nhân dân TP.Hồ Chí Minh, UBND TP.Hồ Chí Minh; cùng các Ủy viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh trước HĐND TP.Hồ Chí Minh và trước cấp trên.

Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; báo cáo đồng chí Thường trực UBND TP.Hồ Chí Minh phụ trách. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các buổi làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch tại địa phương được phụ trách. Phối hợp với Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình thực hiện các kết luận của UBND TP.Hồ Chí Minh liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tham gia có ý kiến, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phụ trách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

Lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Tham mưu Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội tác chiến phòng thủ bảo vệ địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh phụ trách quận Gò Vấp.

Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Tham mưu cho Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh về bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; quản lý Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố; trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức xây dựng lực lượng Công an TP.Hồ Chí Minh cách mạng, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Tham mưu thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030. Giúp Thường trực UBND Thành phố phụ trách quận Tân Bình.

Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Giúp Chủ tịch theo dõi công tác tổ chức triển khai và đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TP.Hồ Chí Minh, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND TP.Hồ Chí Minh. Giữ nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh theo Quy chế làm việc và phân công của UBND TP.Hồ Chí Minh.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ nhiệm vụ là Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; phát ngôn với báo chí về các chủ trương, chính sách, quyết định quan trọng của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, về các công việc chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách quận Phú Nhuận.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham mưu thực hiện Đề án hình thành và phát huy các Hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 1.

Giám đốc Sở Tài chính, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài chính. Tham mưu thực hiện Đề án điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Thành phố giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2026 - 2030 để tăng thu ngân sách Trung ương và tạo tiền đề để Thành phố phát triển nhanh, bền vững. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 7.

Giám đốc Sở Công Thương, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Công Thương. Tham mưu thực hiện Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình kết nối các ngân hàng, tổ chức tài chính và Nhà nước để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2020 - 2025.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách quận Bình Tân.

Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Du lịch. Tham mưu triển khai thực hiện Đề án du lịch thông minh giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình liên kết phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020 - 2030. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 4.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham mưu thực hiện Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 - 2030. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách huyện Nhà Bè.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ. Tham mưu thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 11.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Giao thông vận tải. Tham mưu thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách huyện Hóc Môn.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham mưu thực hiện Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách huyện Bình Chánh.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Tham mưu thực hiện Đề án hình thành và phát triển Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2035;

Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2040; Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2020 - 2025 (Khu Công nghệ cao, các Khu Công nghiệp, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo); Đề án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2020 - 2025.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách thành phố Thủ Đức.

Giám đốc Sở Nội vụ, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ. Tham mưu thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển thành phố Thủ Đức giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án tổ chức phong trào thi đua sáng tạo và các Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách huyện Cần Giờ.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao. Tham mưu xây dựng Chiến lược phát triển ngành Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035; Đề án phát triển ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2035; Đề án nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án tổ chức lễ hội và sự kiện Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố phụ trách Quận 8.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 12.

Giám đốc Sở Tư pháp, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tư pháp. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 6.

Giám đốc Sở Xây dựng, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Xây dựng. Tham mưu thực hiện Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 10.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông. Tham mưu thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh giai đoạn 2020 - 2025; Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh; Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2020 - 2030; Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin truyền thông giai đoạn 2020 - 2030.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 5.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tham mưu thực hiện Đề án đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ở 08 ngành (công nghệ thông tin - truyền thông; cơ khí - tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính - ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ; Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 - 2030.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách Quận 3.

Giám đốc Sở Y tế, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Y tế. Tham mưu thực hiện Đề án y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn 2030; Đề án phát triển y tế cộng đồng, thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030; Đề án phát triển công nghiệp dược trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn 2030.

Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách huyện Củ Chi.

Chánh Thanh tra Thành phố, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách quận Tân Phú.

Trưởng ban Ban Dân tộc, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc.

b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách quận Bình Thạnh.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, UBND TP.Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở An toàn thực phẩm. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Giúp Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách thành phố Thủ Đức.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5757/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang