Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Trách nhiệm lịch sử to lớn với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc

Thứ Ba, 26/01/2021 09:44

|

(CAO) Đúng 8h sáng nay (26-1), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu đại diện cho 5,1 triệu Đảng viên cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “1.587 đại biểu dự Đại hội là những đảng viên ưu tú được bầu chọn, tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động, quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta”.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội.

“Trong giờ phút trọng thể này với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ lỗi lạc với phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới. Đại hội tưởng nhớ và bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng tiền bối, các đồng chí, đồng bào đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thủ tướng xúc động.

Diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, Thủ tướng cho biết, cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn, đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đà phát triển đất nước nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết của Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020).

“Chúng ta thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chỉ ra, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội

Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, Thủ tướng nêu rõ Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết khóa XII của Đảng gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020).

Đại hội cũng có trách nhiệm đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII gồm những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới.

“Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng bày tỏ tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của dân tộc.

Hình ảnh khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII của Đảng
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang