Từ 2019-2021: TP.HCM sẽ hoàn thành sắp xếp quận huyện, phường xã

Thứ Sáu, 31/05/2019 15:41

|

(CAO) Trong giai đoạn 2019 - 2021, TP.Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, việc sắp xếp này nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như khả năng quản lý của chính quyền cơ sở; gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo lộ trình thực hiện, năm 2019, sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; đồng thời, khuyến khích các địa phương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính còn lại chưa đạt tiêu chuẩn; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính tiến hành sắp xếp.

Ông Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP cho biết, trong năm nay thành phố cơ bản hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã có diện tích và dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Theo Cục thống kê thành phố, trên địa bàn có 16 phường (trong tổng số 322 phường, xã, thị trấn) buộc phải sáp nhập vì không đạt cả hai tiêu chí trên. Trong đó, quận 2 có 4 phường; quận 3, 4, 5, 10 và Phú Nhuận mỗi quận có 2 phường; quận 6, 8 có 1 phường.

Đến năm 2020, tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị mới hình thành sau khi sắp xếp.

Năm 2021, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp; tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau khi kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành mới hình thành sau khi sắp xếp; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền về quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính các cấp để thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022 - 2030.

Bình luận (0)

Lên đầu trang