Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2017):

Tạo động lực phát triển

Thứ Bảy, 02/09/2017 10:00

|

Hôm nay, chúng ta mừng Ngày Độc lập lần thứ 72 trong niềm vui của người dân được sống trong một đất nước bình yên, cuộc sống ngày càng được cải thiện, uy tín, vị thế đất nước không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Thành quả có được từ mốc son lịch sử 2-9-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu là vô cùng to lớn, là kết tinh của sự cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước qua những chặng đường đầy thử thách, gian truân. Giờ đây, cuộc hành trình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đang thúc giục sự đổi mới mạnh mẽ hơn, cả về tư duy, tầm nhìn, tạo động lực để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Chúng ta tự hào về một dân tộc có truyền thống dựng nước, giữ nước, đã từng chiến thắng những đội quân xâm lược nhà nghề. Nhờ có chính nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới, với đường lối lãnh đạo đúng đắn, tài tình, nhân dân ta đã giành thắng lợi trọn vẹn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã thoát nghèo, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập cùng thế giới. Trong sự phát triển đi lên, thành phố Hồ Chí Minh luôn năng động, sáng tạo, thể hiện vai trò đầu tàu trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong làm ăn kinh tế, nơi có sức thu hút và lan tỏa lớn.

Hiện nay, việc bảo vệ nền độc lập không chỉ là bảo vệ chủ quyền biên cương, hải đảo mà còn thể hiện trong phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ, trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Và để hội nhập thành công, chúng ta phải có nội lực mạnh. Yêu cầu đổi mới, tạo động lực cho phát triển đang là đòi hỏi lớn. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã nêu phải đổi mới toàn diện và đồng bộ, phải tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược, trong đó phải tạo sự chuyển biến đáng kể về thể chế, về chủ trương, chính sách, pháp luật, tổ chức bộ máy tinh gọn, kiểm soát cho được quyền lực, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí... Trong đó, vấn đề đáng quan tâm là làm sao phát huy dân chủ trong Đảng, trong xã hội, tạo điều kiện để người dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tốt hơn.

Nhân dân đang theo dõi và nhận thấy có sự chuyển biến bước đầu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp chỉ đạo. Nhiều vụ vi phạm pháp luật và kỷ luật đã và đang được xem xét xử lý khẩn trương. Lần đầu tiên, Bộ Chính trị ban hành khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước và quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tạo được sự đồng tình, thu hút sự quan tâm và hứa hẹn thúc đẩy vai trò giám sát của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự tâm huyết với phương châm kiến tạo, hành động, liêm chính, đang huy động kênh tư vấn chính sách kinh tế, đang tìm cách để giảm chi phí doanh nghiệp, có cơ chế vượt trội để thúc đẩy các đặc khu, các đầu tàu kinh tế... tiến nhanh về phía trước. Trong đó thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang có nhiều lợi thế, nếu có cơ chế, chính sách phù hợp sẽ có sự bức phá và có điều kiện phát triển xứng tầm để có sự đóng góp lớn hơn cho đất nước.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn thiện báo cáo sơ kết 5 năm việc thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh và bền vững vì cả nước. Qua đây, thành phố có những đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách liên quan việc phân cấp, ủy quyền, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư các dự án giao thông, chống ngập, và tạo sự chủ động hơn về tổ chức, biên chế... để phục vụ dân tốt hơn.

Thành ủy cũng đã xem xét Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, trong đó coi trọng vai trò của người dân, sao cho mỗi người dân là một cảm biến xã hội, là người được phát huy sáng kiến và kiểm tra, giám sát việc phát triển thành phố.

Thành phố đang tích cực triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, với quyết tâm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, cùng với những đề xuất về chính sách trong xây dựng thể chế Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Kinh tế tư nhân thật sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Muốn có “đồng khởi” trong kinh tế phải có cơ chế chính sách phù hợp, khả thi, phải cải cách hành chính quyết liệt... chứ không chỉ kêu gọi suông.

Tinh thần Ngày Độc lập 2-9 nhắc nhở chúng ta trách nhiệm giữ gìn thành quả của các thế hệ đi trước, cùng nhau xây dựng và bảo vệ đất nước, tiếp tục đổi mới để tăng tốc phát triển bền vững và chủ động hội nhập thành công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang