Quyết liệt hơn trong thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thứ Ba, 23/04/2024 16:28  | Lê Ngân

|

(CAO) Ngày 23-4, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM chủ trì hội nghị.

Tham dự có ông Phan Văn Mãi- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Nguyễn Hồ Hải- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM...

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai 7 văn bản của Trung ương và Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, Quy định 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Người đứng đầu nâng cao trách nhiệm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

Trong thời gian gần đây, Trung ương đã quan tâm, tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đảm bảo đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả hơn đối với công tác này; trong đó, đã ban hành nhiều quy định để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là “cuộc chiến” lâu dài để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu phải có sự thống nhất ý chí và hành động; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Trong đó, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong nghiên cứu, quán triệt các văn bản, quy định có liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các ban của Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, Thành ủy Thủ Đức và các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát, nội chính, tố tụng... phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”.

Thực hiện phương châm “lấy phòng ngừa, xây dựng là chính”

Bí thư Thành ủy TPHCM giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy có hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ các nội dung quy định đã triển khai, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy định 1793 của Ban Thường vụ Thành ủy về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án cần rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập theo Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, trùng lắp, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; qua đó gắn kết giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa, xây dựng là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ tích tụ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm phát hiện, đấu tranh, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định số 1629 của Ban Thường vụ Thành ủy về mua tin phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng tiêu cực; xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, Bí thư Thành ủy đã giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động hơn, thông tin hai chiều một cách có trách nhiệm hơn; khuyến khích mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nêu gương người tốt việc tốt trên báo chí, trang tin điện tử. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản, tuyên truyền và các cơ quan chức năng khác của thành phố trong thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đề cập đến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh cán bộ làm công tác kiểm tra: “Phải có dũng khí đấu tranh, chính trực và hơn ai hết phải liêm, phải sạch. Không liêm, không sạch thì không nói được ai, không kiểm tra, giám sát, không kỷ luật được người khác”, Bí thư Thành ủy lưu ý tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang