Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM

Thứ Hai, 16/11/2020 09:46

|

(CAO) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (16/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Thêm nhiều "quyền" cho HĐND TP

Theo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (16/11), HĐND TP được quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của quận.

Nghị quyết cũng cho phép HĐND TP điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

HĐND thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND TP trên địa bàn quận, phường thuộc quận; giám sát hoạt động của UBND quận, HĐND phường thuộc quận, Tòa án nhân dân quận, Viện kiểm sát nhân dân quận.

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết

Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận cũng do HĐND TP thực hiện. Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu HĐND TP đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức.

Trường hợp có từ hai phần ba tổng số đại biểu HĐND TP trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì HĐND TP đề nghị Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Thời hạn, thời điểm, trình tự lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận được thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Cũng theo quy định tại Nghị quyết, đại biểu HĐND TP có quyền chất vấn Chủ tịch UBND quận, Chánh án Tòa án nhân dân quận, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận. HĐND TP xem xét việc trả lời chất vấn của người bị chất vấn.

Với Nghị quyết này, HĐND cũng bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân quận theo giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP; miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân quận theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân TP sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Thường trực HĐND TP, theo Nghị quyết, gồm Chủ tịch HĐND, 2 Phó Chủ tịch HĐND và các ủy viên là Trưởng ban của HĐND TP.

Chủ tịch HĐND TP có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Chủ tịch HĐND TP là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Ban của HĐND TP gồm Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Ủy viên. Trưởng ban của HĐND TP có thể là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách; Phó Trưởng ban của HĐND TP là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Mỗi Ban của HĐND TP có 1 Ủy viên hoạt động chuyên trách.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Nghị quyết

Cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận

Trước đó, thảo luận về nội dung này, có ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý của việc quy định HĐND TP lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận.

Thay mặt UBTVQH giải trình, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thành Tùng cho biết, việc bổ sung quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận trong dự thảo Nghị quyết nhằm cụ thể hóa cơ chế chịu trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trước HĐND TP, tăng cường sự giám sát, kiểm soát quyền lực của chính quyền TP đối với chính quyền địa phương ở quận.

“Đây là một kênh thông tin tham khảo quan trọng để người có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động công tác đối với chức danh Chủ tịch UBND quận” – ông Tùng nhận định.

Theo ông Tùng, quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch UBND quận trong Nghị quyết này sẽ tạo cơ sở pháp lý để HĐND Thành phố triển khai thực hiện trên thực tế.

Liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, ông Tùng thông tin, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng quy định khái quát nhiệm vụ liên quan đến quyết định, phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách của quận, phường.

“Do UBND quận, UBND phường chỉ là đơn vị dự toán, không còn là một cấp ngân sách, một cấp quy hoạch nên UBTVQH cũng đã cho chỉnh lý các quy định về việc giao nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho UBND quận, UBND phường cho phù hợp” – ông Tùng báo cáo.

Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. HĐND, UBND quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 kết thúc nhiệm vụ vào ngày 30/6/2021.

Kể từ ngày 1/7/2021, UBND quận, UBND phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị quyết này.

Trường hợp chưa bổ nhiệm được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này cho đến khi Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, phường mới được bổ nhiệm.

Văn bản của chính quyền địa phương ở quận, phường được ban hành trước ngày 1/7/2021, nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền thay thế hoặc bãi bỏ thì vẫn được áp dụng.

Cũng từ thời điểm trên, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác.

Trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó theo quy định của Chính phủ.

Nhiều ĐBQH tán thành việc tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang