Hội thảo “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Thứ Ba, 16/08/2022 16:26  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 16-8, tại Quân khu 7, thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội thảo.

Đến dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng ban chỉ đạo; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an…

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo khẳng định: Sau 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chúng ta đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI từ năm 2013 đến nay.

Qua tổng kết nhằm đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm, xác định phương hướng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp bảo vệ Tổ quốc những năm tiếp theo.

Cùng với Hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tại TP Hải Phòng ngày 20/7/2022 vừa qua, Hội thảo lần này là dịp để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận hội thảo.

Ban tổ chức đã nhận được 80 tham luận với nhiều nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề và nội dung quan trọng về “Lý luận - Thực tiễn về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần cố gắng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Tổ chức, Ban Nội dung Hội thảo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp tham mưu phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị giúp Ban Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thảo tại khu vực phía Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại, phát triển tất yếu - bài học truyền thống quý báu của ông cha ta trong lịch sử dân tộc. Tuân thủ quy luật và kế thừa bài học truyền thống đó, Đảng ta đã vận dụng, phát triển thành hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó bảo vệ Tổ quốc là điều kiện, tiền đề quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, bền vững.

Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, song về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang nhân dân, nòng cốt là Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết.

Thành tựu bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng trong quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu chụp hình lưu niệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hội thảo lần này nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học của các đại biểu có giá trị và có ý nghĩa rất quan trọng, cung cấp những luận cứ khoa học, là cơ sở để cho Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI nghiên cứu, xây dựng Báo cáo và các văn kiện trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, chỉ đạo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang