Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Thứ Tư, 09/11/2022 14:41

|

(CAO) Luật được thông qua đầu giờ chiều 9/11 với 444 phiếu thuận, chiếm 89,16% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trước khi bấm nút thông qua Luật, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Ông Huy cho biết, ngày 21/10/2022, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan hữu quan và thống nhất với Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật.

Chủ nhiệm Lê Quang Huy Uỷ ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường báo cáo tiếp thu, giải trình dự luật

Theo đó, về phương thức cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện, có ý kiến đề nghị làm rõ nội hàm của cụm từ “chiếm tỷ lệ cơ bản” trong nội dung "lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép" như quy định tại khoản 6 Điều 1 của dự thảo Luật.

Giải trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, quy định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm “tỷ lệ cơ bản” trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép thể hiện tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật nhằm khẳng định mục đích sử dụng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là chính.

Việc lượng hóa “tỷ lệ cơ bản” sẽ được thể hiện trong đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể quốc phòng, an ninh cũng như giải pháp công nghệ viễn thông trong từng thời kỳ.

Dự thảo Luật giao Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án trên cơ sở đề xuất của Bộ Công an hoặc Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo tính linh hoạt, khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giải trình về một số ý kiến còn khác nhau về lựa chọn phương án cấp tần số vô tuyến điện cho doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật).

Quốc hội bấm nút thông qua Luật

Theo đó, băng tần có thể được cấp cho DNNN trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh với thời hạn không quá 3 năm để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chịu trách nhiệm lập đề án sử dụng băng tần để phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, lấy ý kiến Bộ Thông tin - Truyền thông (TTTT), ý kiến Bộ Công an đối với đề án do Bộ Quốc phòng lập, ý kiến Bộ Quốc phòng đối với đề án do Bộ Công an lập để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trước khi Bộ TTTT cấp phép.

Đề án phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước; sự cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông; xác định cụ thể nhiệm vụ quốc phòng, an ninh giao cho doanh nghiệp; xác định lượng tần số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chiếm tỷ lệ cơ bản trên tổng lượng tần số đề nghị cấp phép.

Trước khi giấy phép hết thời hạn 3 tháng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức đánh giá hiệu quả việc sử dụng băng tần đã cấp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định dừng hoặc tiếp tục thực hiện đề án không quá 12 năm làm cơ sở để Bộ TTTT gia hạn giấy phép.

Một nội dung rất đáng lưu ý khác cũng đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến ĐBQH liên quan đến việc phân bổ tần số vô tuyến điện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là nếu tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại cho tần số và thiết bị vô tuyến điện của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì Bộ TTTT có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện cho đến khi kết thúc tình huống quy định tại khoản này.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Bình luận (0)

Lên đầu trang