Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân:

Truyền thống vẻ vang và những phần thưởng cao quý của lực lượng Cảnh sát nhân dân (kỳ 6)

Thứ Năm, 28/04/2022 22:39

|

(CAO) Hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm của sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), cũng là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và những thành tích, chiến công, đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam.

Trải qua quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, lực lượng Cảnh sát nhân dân vừa chiến đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, lập nên những chiến công hiển hách rất đáng tự hào. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã ghi nhận công lao đóng góp của lực lượng Cảnh sát nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và khẳng định truyền thống tốt đẹp của lực lượng Cảnh sát nhân dân góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

1. Lực lượng Cảnh sát nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, phấn đấu, hy sinh vì độc lâp, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc

Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ chiến khu về Hà Nội và cuộc mít tinh lịch sử ngày 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; bảo vệ chính quyền cách mạng mới được thành lập, cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, chi viện cho An ninh miền Nam, góp phần vào thắng lợi lịch sử mùa Xuân năm 1975 cũng như trong thời kỳ đổi mới. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân đều thể hiện rõ lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trên chặng đường cách mạng vẻ vang nhưng đầy gian khổ hy sinh, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, lấy lý tưởng, mục tiêu cách mạng của Đảng làm mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của mình, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Lòng trung thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân thể hiện ở sự giác ngộ sâu sắc về lý tưởng cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân; kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tinh thần xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân dũng cảm vượt dưới làn bom đạn bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân là những bằng chứng sinh động về lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

2. Lực lượng Cảnh sát nhân dân cống hiến, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, dựa vào Nhân dân để công tác và chiến đấu thắng lợi

Là lực lượng vũ trang cách mạng từ Nhân dân mà ra, Cảnh sát nhân dân luôn ý thức sâu sắc vị trí, trách nhiệm của mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”. Đây cũng là tư tưởng, là quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng ta, bất luận trong hoàn cảnh nào, lực lượng Cảnh sát nhân dân cũng thấm nhuần để xây dựng, phấn đấu, xứng đáng là lực lượng vũ trang cách mạng trung thành của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân. Xác định rõ nhiệm vụ là “phục vụ Nhân dân”, dù khó khăn gian khổ, kể cả hy sinh tính mạng, Cảnh sát nhân dân vẫn một lòng một dạ “vì Nhân dân phục vụ”. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân chiến đấu dũng cảm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân niềm tin yêu mến phục.

Trong suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn luôn ý thức “Cảnh sát nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” để nỗ lực, khắc phục khó khăn, tận tụy trong công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, “thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”, xứng đáng với 16 chữ vàng trong bức trướng của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công trao tặng “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

Thực tiễn đã chứng minh, những thành công của lực lượng Cảnh sát nhân dân đều có sự đóng góp trực tiếp, gián tiếp của Nhân dân. Từ các phong trào “3 không”, “3 phòng”, “bảo vệ trị an”, “bảo mật phòng gian” trước kia và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân phòng, chống tội phạm” ngày nay đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Công an nhân dân nói chung, của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng qua các thời kỳ cách mạng.

3. Lực lượng Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Cảnh sát nhân dân hoạt động trong môi trường xã hội phức tạp, thường xuyên đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nguy hiểm, đương đầu với kẻ thù thâm độc, tội phạm tinh vi, xảo quyệt. Trong cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt và vô cùng phức tạp ấy đòi hỏi người cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tận tụy với công việc, coi trọng tổng kết kinh nghiệm; chủ động, sáng tạo tìm ra cách đánh, cách thắng; mưu trí, dũng cảm kiên cường trong đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thực tiễn khẳng định, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã khắc phục mọi khó khăn, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; luôn luôn nhạy bén, nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, coi trọng công tác nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là cơ bản, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với tấn công tội phạm; vận dụng sáng tạo chính sách “trấn áp kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp giáo dục, cải tạo”; giải quyết tội phạm từ nguyên nhân, điều kiện nảy sinh và xây dựng lực lượng chống tội phạm phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội là những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng.

Bước vào giai đoạn đổi mới với không ít tác động tiêu cực từ mặt trái cơ chế thị trường, song cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân vẫn an tâm tư tưởng, lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, dũng cảm, tận tụy trong công tác, sẵn sàng xả thân vì bình yên của đất nước, hàng trăm đồng chí đã hy sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương hoặc phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Những chiến công tiêu biểu của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong thời kỳ đổi mới là những minh chứng hào hùng cho bản chất cách mạng của người Cảnh sát nhân dân.

4. Lực lượng Cảnh sát nhân dân đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng để thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Đoàn kết là sức mạnh, là truyền thống quý báu của Đảng, của dân tộc ta. Phát huy truyền thống đó, Cảnh sát nhân dân đã thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong lực lượng dựa trên các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng, đoàn thể, tổ chức quần chúng để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, quản lý, giáo dục các đối tượng lầm lỗi tại cơ sở giam giữ, giáo dục, giáo dưỡng và địa bàn dân cư, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phát huy cao độ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy kỷ luật trong công tác, chiến đấu của lực lượng; thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

5. Lực lượng Cảnh sát nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ, chủ động đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu

Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp thu cái mới, cầu thị tiến bộ là bản chất truyền thống của Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng. Hơn 75 năm qua, dù trong hoàn cảnh thời chiến hay thời bình, lúc thuận lợi hay khó khăn, các thế hệ Cảnh sát nhân dân luôn chủ động tranh thủ mọi thời gian, mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, văn hóa, pháp luật, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; kết hợp học tập tại trường, học trong sách vở với học trong thực tiễn công tác, chiến đấu, học Nhân dân; tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Xây dựng lực lượng chuyên trách, chuyên sâu, tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức kỷ luật nghiêm; đồng thời xây dựng lực lượng bán chuyên trách, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, tạo thế trận an ninh nhân dân liên hoàn, vững chắc.

Ngoài việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng ở các trường lớp, trong hoạt động thực tiễn và trong phong trào quần chúng cách mạng ở cơ sở, lực lượng Cảnh sát nhân dân tạo được phong trào mọi cán bộ, chiến sỹ tự học, tự rèn, luôn năng động, chủ động nhạy bén, đổi mới sáng tạo trong công việc; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế, học tập, trao đổi kinh nghiệm của Cảnh sát các nước trên thế giới để xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về chất lượng, đủ về số lượng, đáp ứng được yêu cầu của đất nước trong tình hình mới.

Đồng chí Phan Diễn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân Huân chương Sao vàng sáng 28/12/2003.

Trong quá trình công tác, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Trong đó, việc tiên phong, gương mẫu đi đầu trong xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử, mở rộng kết nối dữ liệu với các ngành, đã mở ra thời kỳ mới đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác của lực lượng Công an từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

6. Lực lượng Cảnh sát nhân dân hợp tác quốc tế sâu rộng, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế và chủ động đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế với Cảnh sát các nước xã hội chủ nghĩa; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với Cách mạng Lào, Campuchia trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, xây dựng đất nước. Ngày nay, lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát nhân dân nói riêng đã và đang thực hiện tốt đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta, tiếp tục xây dựng, củng cố, phát triển quan hệ hợp tác với lực lượng Cảnh sát các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hợp tác đào tạo nghiệp vụ, góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ xã hội.

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, thông qua hợp tác song phương, đa phương, qua kênh Interpol, Aseanapol. Cảnh sát Việt Nam đã trao đổi, phối hợp với các đối tác xử lý hành ngàn lượt thông tin về đối tượng truy nã quốc tế, tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy góp phần điều tra khám phá nhiều chuyên án lớn, bắt giữ, dẫn giải hàng trăm đối tượng bỏ trốn từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Để tăng cường cơ sở pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã tham mưu với Nhà nước, Chính phủ ký kết, tham gia các công ước, nghị định thư, hiệp định tương trợ tư pháp, dẫn độ và nhiều thỏa thuận song phương về phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, gần đây lực lượng Cảnh sát nhân dân đã đẩy mạnh nhiều hình hình thức hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ phương tiện với tổ chức Cảnh sát các nước, tập trung giải quyết những vấn đề tội phạm có yếu tố nước ngoài như tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm rửa tiền, tội phạm xâm phạm sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ, tội phạm công nghệ cao…

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN VINH DỰ

ĐƯỢC TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG SAO VÀNG

7. Những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng thưởng các tập thể, cá nhân lực lượng Cảnh sát nhân dân

Trải qua quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng:

- 01 Huân chương Sao vàng (ngày 30/9/2003) - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ Cảnh sát Việt Nam; khẳng định công lao, thành tích, sự trưởng thành lớn mạnh và là nguồn động viên khích lệ mạnh mẽ đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân.

- 12 Huân chương Hồ Chí Minh (01 tập thể, 11 cá nhân).

- 127 tập thể và 82 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

- Hàng nghìn tập thể, cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Hàng vạn lượt tập thể và cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát nhân dân được tặng Huy chương các loại và Bằng khen Chính phủ.

- Nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/1992), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã tặng lực lượng Cảnh sát nhân dân bức trướng mang dòng chữ “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước vì dân, quên thân phục vụ”.

 
 
 
 
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang