Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khoá X: Thống nhất mở rộng Quốc lộ 50

Thứ Sáu, 25/06/2021 15:15

|

(CAO) Sáng 25/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP khoá X nhiệm kỳ 2021-2026, 100% các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân TP và Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân 16 quận

Cụ thể, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết đồng ý thông qua Nghị quyết 7 tờ trình của UBND TP. Cụ thể là các tờ trình: về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM năm 2021; về xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu Đô thị Thủ Thiêm; về bổ sung dự toán thu chi ngân sách TP năm 2021; về quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh; về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP; quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn TP…

Đối với việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của HĐND về ban hành mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực của khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM. HĐND TP thống nhất thời gian thu phí từ 00 giờ ngày 1/10/2021. HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021. Các nội dung khác không đề cập tại Nghị quyết này, thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết số 10/2020/NQ - HĐND của HĐND TP.

Đối chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP quản lý dự án. Dự án với chiều dài tuyến khoảng 6,92 km bao gồm đoạn 1 dài 4,36 km xây dựng mới đường song hành Quốc lộ 50 và đoạn 2 dài 2,56 km mở rộng Quốc lộ 50 hiện hữu; xây dựng mới cầu Bà Lớn, chiều dài 80 m, chiều rộng 34 m; xây dựng mới cầu Ông Thìn song song với cầu Ông Thìn hiện hữu, kết hợp gia cường cầu Ông Thìn hiện hữu với chiều dài 240 m, chiều rộng 25 m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.499 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương hơn 687,27 tỷ đồng, ngân sách TP hơn 812,2 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2021-2024.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật về: đầu tư công, ngân sách, đất đai và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo tính khả thi theo mục tiêu, quy mô đầu tư. Trước khi quyết định đầu tư dự án, phải đảm bảo pháp lý về đất đai và quy hoạch để thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành việc lập dự án đầu tư; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, HĐND TP, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về tính chính xác và thống nhất về thông tin, số liệu của Dự án Xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50, huyện Bình Chánh; chịu trách nhiệm về sự chậm trễ so với thời gian và tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, ưu tiên bố trí đủ vốn Ngân sách TP để triển khai thực hiện dự án này đảm bảo đúng kế hoạch bố trí vốn, tiến độ thực hiện dự án, phân chia giai đoạn đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2021 – 2025.

Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, HĐND TP đề nghị UBND TP chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh tập trung khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư dự án phần diện tích còn lại đảm bảo đúng tiến độ trong năm 2022. Trong quá trình thực hiện, UBND huyện Bình Chánh có trách nhiệm quản lý tốt lộ giới quy hoạch 40m đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, rà soát pháp lý để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, luật đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của TP, HĐND TP yêu cầu UBND TP thường xuyên theo dõi, kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan Trung ương quan tâm xem xét bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương để hỗ trợ TP thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của TP và góp phần thúc đẩy các tỉnh lân cận phát triển.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư cần thiết, đảm bảo các chương trình, dự án, đối tượng đầu tư công được UBND TP đề xuất đủ điều kiện bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định, trong quá trình hoàn thiện cần quan tâm: Danh mục chương trình, dự án đầu tư công đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cần đảm bảo bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, triển khai thực hiện hiệu quả 3 chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm của TP giai đoạn 2020 - 2025 nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí, định mức và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản số 419/TTg-KTTH và số 32/TTg-KTTH, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. Ngoài ra, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các khu vực được xác định là động lực tăng trưởng, các dự án lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới...

HĐND TP cũng yêu cầu UBND TP tập trung chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Chỉ đạo, kiểm tra, rà soát từng dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, kiểm soát chặt chẽ sự cần thiết, bảo đảm hiệu quả đầu tư, kết quả đầu ra của từng dự án, tránh giàn trải, lãng phí.

Bên cạnh đó, có giải pháp tập trung xử lý dứt điểm các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư trước khi có Luật đầu tư công năm 2014 trong giai đoạn đầu tư công 2021 - 2025 theo đúng quy định pháp luật hiện hành; Cần quan tâm dự báo và đảm bảo thực hiện đúng quy định khi TP phải sử dụng ngân sách thành phố để giải quyết những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện khắc phục theo các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, cần lưu ý bố trí phù hợp và đủ nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 kịp thời đối với các dự án cấp bách, cấp thiết phát sinh trong quá trình điều hành của TP; Cần có đánh giá, dự báo đầy đủ, sát với tình hình phát triển kinh tế - xã hội TP, các nguồn khả thu của ngân sách TP được hưởng và số huy động bổ sung (từ nguồn thu: phí phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TP; nguồn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nguồn xổ số kiến thiết,... giai đoạn 2021 - 2025) để cân đối bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Cũng tại kỳ họp, 100% các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân TP và Nghị quyết bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân 16 quận.

Bình luận (0)

Lên đầu trang