Trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước

Thứ Sáu, 02/04/2021 10:09

|

(CAO) Việc miễn nhiệm là do yêu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại kỳ họp thứ 6, khoá XIV (tháng 10/2018), Quốc hội đã tín nhiệm bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch nước.

Nay, do yêu cầu cầu sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước

Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu Quốc hội trở về đoàn để thảo luận về nội dung này. Đầu giờ chiều nay, Quốc hội sẽ làm việc tại hội trường để nghe báo cáo giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận.

Quy trình miễn nhiệm Chủ tịch nước sau đó sẽ được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả được công bố trong ngày.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Chủ tịch nước vào đầu kỳ họp 11 mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, trên cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, Chủ tịch nước đã cố gắng thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đồng thời đảm bảo những công tác mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của Quốc hội.

Theo Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, mặc dù nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước và đặc biệt, từ cuối năm 2018, với trọng trách Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, trong mọi thời điểm, Chủ tịch nước đều nỗ lực thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân.

Trong công tác và sinh hoạt, Chủ tịch nước luôn phấn đấu thể hiện trách nhiệm, gương mẫu, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm, toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, khẳng định vị thế của người lãnh đạo cao nhất của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội và đối ngoại.

“Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới” - Chủ tịch nước khẳng định.

Cũng trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang