TPHCM: Chủ động ngăn ngừa để giảm nguy cơ cháy, nổ mức thấp nhất

Thứ Năm, 16/12/2021 16:06

|

(CAO) Nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Đảng ủy Công an TPHCM đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ban hành 02 văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn TP.

Đó là Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU ngày 09/12/2021 về thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCCChỉ thị số 14-CT/TU ngày 09/12/2021 về tăng cường lãnh đạo công tác PCCC&CNCH trên địa bàn TPHCM.

Cảnh sát PCCC&CNCH CATP tổ chức chữa cháy và cứu người trong 1 vụ cháy trên địa bàn.

Đây là 02 văn bản có ý nghĩa quan trọng, có tính định hướng, tính chiến lược, lâu dài đối với công tác PCCC&CNCH tại TPHCM trong thời gian tới. Nội dung của 02 văn bản đề cập đến những vấn đề chính như sau:

Văn bản thể hiện mục tiêu rõ ràng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC&CNCH. Qua đó, tập trung tiển khai, quán triệt kỹ các nội dung của Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư đến từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đối với công tác PCCC&CNCH.

Văn bản xác định công tác PCCC&CNCH là một trong những nhiện vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi với phương châm phòng ngừa là chính. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trong về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo quản lý.

Triển khai thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm túc những văn bản chỉ đạo của Trung ương và TP liên quan đến lĩnh vực PCCC&CNCH theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH. Nghiên cứu ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đảm bảo an toàn PCCC đối với các loại hình, đối tượng đặc thù nhưng chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo đảm an toàn PCCC.

Chủ động phòng ngừa để giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Thường xuyên củng cố, kiện toàn và tăng cường trách nhiệm của Ban chỉ đạo PCCC&CNCH; xây dựng lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên trách và lực lượng PCCC chuyên ngành đủ năng lực; đầu tư trang bị phương tiện nhằm thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC&CNCH. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC, từng bước hình thành, lan tỏa phong trào quần chúng PCCC rộng khắp trên toàn TP.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động những quy định của pháp luật về PCCC&CNCH. Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, cách thức chữa cháy, thoát nạn, cứu người khi xảy ra sự cố. Từ đó nâng cao kiến thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền ở những khu vực, địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao với những nội dung, hình thức và đối tượng phù hợp.

Thường xuyên tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan, tổ chức cấp trên về PCCC&CNCH. Hướng dẫn khắc phục triệt để những thiếu sót, vi phạm và xử lý nghiêm minh những vi phạm về PCCC ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.

Giao Đảng ủy Công an TPHCM tham mưu Thành uỷ, UBND TPHCM những chủ trương, định hướng chiến lược, căn cơ, lâu dài trên lĩnh vực PCCC&CNCH cũng như xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực PCCC trên địa bàn. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện những chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn thi hành, áp dụng quy phạm pháp luật trên lĩnh vực PCCC&CNCH. Hướng dẫn cơ quan, chính quyền cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Phối hợp, gắn kết chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn PCCC với công tác quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang