55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (kỳ cuối)

Thứ Ba, 14/06/2022 22:11

|

(CAO) Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022). Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và những thành tích, chiến công, đóng góp quan trọng của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Phát huy truyền thống vẻ vang 55 năm xây dựng và trưởng thành, trong những năm tới lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn quốc tập trung thực hiện tốt các công tác trọng tâm sau:

Lễ ký quy chế giữa Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và Văn phòng điều phối Trung ương về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

- Làm tốt công tác tham mưu phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ANTQ, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy tắc về bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT); các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội; những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm để Nhân dân chủ động áp dụng biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; tuyên truyền để Nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ công dân trên lĩnh vực bảo vệ ANTT để từ đó tự nguyện, tự giác tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Thứ trưởng Bộ An ninh Lào tiếp Đoàn đại biểu của Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhân chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm công tác với Cục 509, Bộ An ninh Lào (năm 2016)

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; tích cực thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm, các Chương trình quốc gia phòng chống ma tuý, phòng chống buôn bán người; phát hiện tố giác tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội; tham gia quản lý nhà nước về ANTT…; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, lực lượng Công an, đoàn thể, chính trị - xã hội và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với các vùng, miền, lĩnh vực, địa phương có đặc điểm tương đồng; lồng ghép với các phong trào cách mạng của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể và của lực lượng Công an.

- Tiếp tục tham mưu phục vụ hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách và hệ thống lý luận về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đề xuất với Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan quan tâm bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu đối với lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là cơ chế chính sách đối với quần chúng bị thương, hy sinh, thiệt hại về tài sản trong khi tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; hoàn thiện các cơ sở pháp luật về xây dựng Công an xã bán chuyên trách và lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ phát biểu tại Hội thảo khoa học thực tiễn hoạt động và yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

- Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức, nâng cao chất lượng lực lượng làm công tác phong trào một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo chức năng quản lý nhà nước, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; tăng cường biên chế, bổ sung cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác xây dựng lực lượng nòng cốt công tác xây dựng phong trào ở cơ sở: chăm lo xây dựng lực lượng Công an cơ sở, Bảo vệ dân phố, Dân phòng, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

- Tham mưu chỉ đạo lực lượng Công an các cấp làm tốt công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đặc biệt là lực lượng Công an cấp xã hiện nay phải biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. Do vậy phải ra sức học tập, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, đặc biệt là kỹ năng dân vận và công tác vận động quần chúng.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng Hướng dẫn xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy, chính quyền và Công an các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương, sự tham gia xây dựng của toàn thể Nhân dân, phát huy truyền thống 55 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ trong toàn quốc tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, đề cao trách nhiệm, ra sức rèn luyện, phấn đấu nâng cao trình độ mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang