Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi

Thứ Năm, 18/05/2023 07:25  | Hải Triều

|

(CATP) Người đứng đầu Đảng nêu quan điểm trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII diễn ra sáng qua, 17/5.

Vững vàng vượt thách thức

Hội nghị kết thúc tốt đẹp sau hai ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

"Đảng ta, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực" - Tổng Bí thư nhìn nhận.

Bên cạnh các thành quả về kinh tế, theo Tổng Bí thư, điểm mới quan trọng của nhiệm kỳ này là ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế - xã hội của cả nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đại hội lần thứ XIII của Đảng về phát triển Vùng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, đầu tư phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, rõ rệt. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại từng bước hoàn thiện, phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo hướng: Tăng cường thế trận lòng dân; chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy...

Đáng chú ý, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận nhiều đổi mới tích cực, trong đó ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bước đầu có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây.

Trung ương biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, theo Tổng Bí thư, đã có sự kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống". Công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đến nay, Tổng Bí thư cho biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý. Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc "có vào, có ra; có lên, có xuống"...

Tương tự, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ”; "chủ nghĩa cá nhân", "tha hóa quyền lực" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên...

Kiên quyết loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt nhiên không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức. Trái lại, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay.

Toàn cảnh hội nghị

Vẫn theo người đứng đầu Đảng, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước về phát triển nhanh và bền vững. Chú trọng củng cố, tăng cường nền tảng, tiềm lực trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đẩy mạnh, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Lưu ý về công tác cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn. Ông cũng đề nghị có cơ chế, chính sách khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng nếu đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quá mạnh sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, làm "cầm chừng", "phòng thủ”, "che chắn", giữ "an toàn", né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

"Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại: những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên để người khác làm! Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức, cán bộ, phải có ý chí, quyết tâm cao, có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng "nhìn gà hóa cuốc", "đừng thấy đỏ tưởng là chín"" - Tổng Bí thư nói.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, từ kết quả, kinh nghiệm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ lần này, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, tập trung vào 10 năm gần đây cần được khẩn trương, nghiêm túc tiến hành tổng kết; thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng để các Tiểu ban này, nhất là Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban Nhân sự, sớm đi vào hoạt động, đáp ứng tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trước phiên bế mạc, dưới sự điều hành của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trung ương đã nghe Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình các vấn đề thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; trình bày Tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau đó điều hành phần chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc hội nghị.

Sau khi nghe Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bình luận (0)

Lên đầu trang