Dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong CAND

Thứ Bảy, 01/12/2018 14:08

|

(CAO) Vừa qua, Bộ Công an đã dự thảo xong Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo Nghị định gồm 6 chương 20 điều.

Theo đó, Chương I quy định chung (gồm 03 điều, từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ.

Chương II, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ (gồm 5 điều, từ Điều 4 đến Điều 8) quy định về tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong CAND; tiếp nhận, xử lý thông tin tố cáo, trách nhiệm giải quyết và phối hợp trong việc giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo.

Chương III, quy định: Tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự (gồm 04 điều, từ Điều 9 đến Điều 12) quy định về tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết tố cáo; trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo có nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, có cơ sở để xử lý ngay.

Chương IV, quy định nội dung: Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo và bảo vệ người tố cáo (gồm 03 điều, từ Điều 13 đến Điều 15) quy định về việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo và trách nhiệm của người giải quyết tố cáo, Thủ trưởng, cán bộ, chiến sĩ Công an trong việc bảo vệ người tố cáo, người thân của người tố cáo.

Quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND (gồm 03 điều, từ Điều 16 đến Điều 18) quy định về quản lý công tác giải quyết tố cáo trong CAND; báo cáo công tác giải quyết tố cáo; trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ về công tác giải quyết tố cáo trong CAND được quy định tại Chương V.

Chương VI, quy định về điều khoản thi hành (gồm 02 điều, từ Điều 19 đến Điều 20) quy định về hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành Nghị định.

Toàn văn Dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang