Không thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thứ Năm, 10/11/2022 08:53

|

(CAO) Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa được Quốc hội thông qua sáng 10/11 tiếp tục quy định việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở với 443 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 88,96% tổng số ĐBQH.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quộc hội (UBTVQH) trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở ý kiến của các ĐBQH, ý kiến của các cơ quan có liên quan, UBTVQH đã chỉ đạo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tập trung quy định việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN.

Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng báo cáo tiếp thu, giải trình

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài Nhà nước thì thực hiện theo các quy định chung tại Luật này; đồng thời dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc.

“Thời gian tới, đề nghị Chính phủ tiếp tục tổng kết, đánh giá để ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chi tiết Bộ luật Lao động và các quy định khác có liên quan làm cơ sở để các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả” - Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nêu.

Toàn cảnh phiên họp sáng 10/11

Về việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân, dự thảo Luật tiếp tục quy định việc thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và DNNN như hiện nay; không quy định về thành lập Ban Thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp và tổ chức khác có sử dụng lao động khu vực ngoài Nhà nước.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động khu vực ngoài Nhà nước thì thực hiện theo các quy định chung tại Chương I của Luật này; đồng thời dẫn chiếu thực hiện theo pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc (Điều 82).

Bình luận (0)

Lên đầu trang