Đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ Năm, 17/11/2022 16:10  | Mai Loan

|

(CAO) Hội thảo khoa học chủ đề "Đội ngũ trí thức có vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” được Bộ Công an tổ chức ngày 17-11, tại Hà Nội.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, công tác trí thức là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo Nhà nước và toàn xã hội. Lãnh đạo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức là công việc nhằm tuyên truyền, giải thích, động viên trí thức tự nguyện tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu đề dẫn tại hội thảo

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, đội ngũ trí thức nước ta có tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc sâu sắc, luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với lực lượng trí thức cả nước, đội ngũ trí thức CAND đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên nhiều mặt trận, lĩnh vực, địa bàn.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần nhiều hơn sự vào cuộc, cống hiến, đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung, trong đó có trí thức trong CAND, nhất là trong nghiên cứu, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân.

Nhà báo Hà Đăng phát biểu tham luận tại hội thảo

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ vai trò, đóng góp của trí thức Việt Nam (trong đó có trí thức CAND) trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định, hoàn thiện tiêu chí, nhận diện rõ hơn về khái niệm trí thức và đội ngũ trí thức CAND. Qua đó, đề xuất những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của đội ngũ trí thức Việt Nam đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới…

Dưới sự điều hành tham luận của Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, các đại biểu tại hội thảo đã tập trung tham luận làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức CAND đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; những đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND, để tăng cường công tác xây dựng đảng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhà trường đã quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương về giáo dục và đào tạo gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án và nhiệm vụ công tác. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong học viện; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng đảng và tổ chức sinh hoạt đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong nhà trường.

Quang cảnh hội thảo 

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy học ở tất cả các hình thức, trình độ đào tạo của học viện theo hướng tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại, tích cực; đa dạng hóa hình thức học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Chú trọng ưu tiên đầu tư xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chuẩn về chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo trong giai đoạn hội nhập…

Còn theo nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương: Vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn rất cơ bản trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội…

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ phát biểu tham luận tại hội thảo

Cùng đồng ý với những quản điểm trên, PGS. TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhấn mạnh phải xây dựng người trí thức, văn nghệ sĩ nước ta phát triển toàn diện, là những chủ thể văn hóa có bản lĩnh, sáng tạo với những phẩm chất yêu nước, đoàn kết, tài trí, nghĩa, dũng cảm, sáng tạo, kỷ cương, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng nền văn hóa số thích ứng với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số… Đồng thời, có biện pháp hạn chế, ngăn chặn các ảnh hưởng tác động tiêu cực của văn hóa số đến đời sống xã hội, đặc biệt là với giới trẻ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tại hội thảo

Xác lập “quyền lực mềm” quốc gia bằng văn hóa với các chính sách phát triển hợp lý trên cơ sở các giá trị đặc sắc, lợi thế cạnh tranh của văn hóa Việt Nam, của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam, tạo sức đề kháng trước sự gia tăng “sức mạnh mềm” của một số quốc gia…

Phát biểu tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn các ý kiến đại diện cho các bộ, ban, ngành đã gửi bài viết cho Ban tổ chức Hội thảo cũng như các ý kiến tham luận trực tiếp; Ban tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện kỷ yếu hội thảo.

Bình luận (0)

Lên đầu trang